Windows Vista Meeting Space

Windows Vista ile birlikte görsellik, payla??m ve güvenlik konular? ba?ta olmak üzere birçok yenili?e imza at?ld?. Bu yaz?m?zda payla??m konseptine yeni bir bak?? aç?s? kazand?ran “Windows Meeting Space” (Windows Toplant? Alan?) özelli?ini tan?yaca??z.
?irketlerin h?zla büyümesi ile birlikte, ?irket çal??anlar? aras?nda bilgi payla??m?n?n ve proje tart??malar?n?n önemi artm??t?r. Bununla birlikte uzun süren toplant?lar ve dökümanlar?n h?zl? ve etkin bir ?ekilde payla??m? sorunsal? ortaya ç?km??t?r. Bu noktada Windows Meeting Space, “Online Presentation” sayesinde ?irket çal??anlar?n?n diledikleri zaman sunumlar?n? birbirleriyle oldukça h?zl? ve kolay payla?t?rabilmelerini sa?lamaktad?r. Bu toplant? ve sunumlar?n online ortamda yap?l?yor olmas?  maliyet aç?s?ndan da oldukça verim sa?lamaktad?r. Örne?in toplant? odas?n?n uygun olmamas? veya çal??anlar?n masalar?n? terketmek istememeleri gibi durumlarda Meeting Space gerçekten zaman ve performans sa?layarak verimi artt?rmaktad?r.
?imdi a? üzerinde Windows Meeting Space kullanarak bir toplant? ba?latal?m…

 

?
 ?
 
?
 
?
 
Start Menu içerisinden “Windows Meeting Space” ile yola koyuluyoruz.
  

?
 
?
 

?lk aç?l??ta ?uanda bir toplant? olmad???na dair uyar? al?yoruz. Yukar?da bulunan “update list” lie yenileme yaparak anl?k toplant? olup olmad???n? kontrol edebiliriz.

Bizim senaryomuzda öncelikle toplant?y? açan taraf olal?m. “Start a new meeting”  bölümünden kendi toplant? odam?z? ve gelecek kat?l?mc?lara sorulacak sifreyi belirleyelim. Örne?imizde “TOPLANTI” isimli bir toplant? olu?turuyorum ve kat?l?m için gerekli sifreyi belirliyorum.

?stenildi?inde sifre karakterlerin görünür olmas?n? sa?layabilirim.

A?a??da bulunan “Options” bölümünden görünebilirlik ve a? ayarlar?n? yapabilirim. Varsay?lan olarak ayn? a?da bulunan  insanlar?n bu toplant?ya kat?labilmelerini sa?layabilirim.
?
 

Unutmamak gerekiyor ki Vista içerisindeki “People Near Me” fonksiyonu sayesinde online toplant? davetlerinin al?nabilmesini sa?layabilirsiniz.


Evet ba?lant?m?za geri dönüyoruz ve “TOPLANTI” odas?na ba?lant? sa?lan?yor…

A? içerisinde bir kullaniciy? davet ediyoruz ve güvenlik uyar?s? al?yoruz. Uyar? da uzak kullanicilar?n bütün masaüstünü görmelerinin çok da güvenli olmayaca?? ve bunun için yaln?zca spesifik bir dosyan?n payla?t?r?lmas?n?n daha uygun olaca?? belirtiliyor.

E?er uzak network içerisinde bulunan ya da o an için offline olan bir kat?l?mc?y? davet etmek istiyorsan?z bu durumda “send invitation” ile davetiye haz?rlay?p bu davetiyeyi  e-mail ya da ta??nabilir bellekler yard?m?yla kat?l?mc?ya ula?t?rabilirsiniz. Davetiyeyi alan kullanici gerekli sifreyi girdikten sonra toplant? odas?na dahil olacakt?r.

“Create invitation file” ile davetiyeyi kaydediyoruz.

Dosya uzant?s? olarak .wcinv kullan?l?yor…
?
 

?
 ?
 
?
 
?
 
?
 
Uzak bilgisayara “TOPLANTI” isimli davetiyeyi ta??yorum ve davetiyeyi çal??t?r?yorum. Birazdan benden toplant?ya kat?labilmem için gerekli bilgiler istenecek.

?
 
Uzak bilgisayarda bu savetiyeyi açacak olursak a?a??daki gibi bir ekran ile kar??la??yoruz.

Elbette gerekli sifreyi giriyor ve toplant?ya dahil oluyoruz.

Bilgiler kontrol ediliyor ve toplant? oturumu aç?l?yor…

?u andaki görünümde 2 kat?l?mc? online olarak toplant? odas?nda haz?r durumda. Bu dakikadan sonra programlar?n ya da desktop’un payla?t?r?lmas? oldukça kolay ve h?zl? bir ?ekilde yap?labiliyor.

Yukar?daki pencerede bulunan listede o an için host makinede aç?lm?? olan dosyalar?n listesi bulunuyor.  Ben de “deneme.txt” dosyas?n? payla?t?rmak istiyorum. Bu sayede uzak kullanicilar yaln?zca “deneme.txt” dosyas?n?n içeri?ini göreceklerdir.  Bunun d???nda hiçbir ?ekilde masaüzeri ve Diger programlar görüntülenmeyecektir.

Dosyay? payla?t???m daveti yapan bilgisayar?n görünümü yukar?daki ?ekilde olu?uyor ve deneme.txt dosyas?n? açt???mda dosyan?n sa? üst kö?esinde “Currently Sharing” ?eklinde bir ibare yer al?yor. Bu, dosyan?n payla??mda oldugunu gösteriyor.?
 

 

Uzak kullanici toplant? odas?na dahil olduktan ve dosyay? payla?t?ktan sonra yukar?daki gibi bir görünüm olu?acakt?r. Bu durumda göründü?ü gibi yaln?zca deneme.txt dosyas?n? görebilmektedir.

Sa? yukar?da bulunan “Give Control” komutuyla kar?? taraftaki kullaniciya bu dosya üzerinde yazabilme yetkisi verebilirsiniz.  Bu sayede etkile?imli ve kat?l?ml? payla??mlar ve sunumlar yapabilirsiniz.

Yukar?daki mavi ?eritle ifade edilen ?uanda kontrolün kar?? tarafta oldugudur.

Kontrolün yeniden kendinize geçmesini sa?lamak için Windows Key+Esc tu? kombinasyonunu kullanmal?s?n?z.

?
 ?
 
Toplant? esnas?nda istenildi?inde kendi görünümünüzü “me?gulüm”, “gelece?im”, “d??ar?day?m” olarak belirleyebilirsiniz. Bu sayede t?pk? MSN MESSENGER üzerindeki  gibi Diger kat?l?mc?lar? durumunuzdan haberdar edebilirsiniz.

?
 

Sa? a?a??da bulunan “Handouts” kavram?yla beraber istedi?im dosyalar?n kullanicilar taraf?ndan ayn? anda kullan?labilir olmas?n? sa?yalabilirsiniz. Online olarak çal???lan dosyan?n görüntüsünün payla??lmas?ndan farkl? olarak, bir çe?it kütüphane olu?turup dosyalar?n isteyen ki?ilerce sürekli ula??labilir olmas?n?  sa?lam?? olursunuz.

Evet yukar?da da görece?imiz gibi deneme.txt dosyas?n? online olarak payla??rken Diger yandan handout k?sm?nda “Barbaros.txt” dosyas?n? da toplant? kat?l?mc?lar?mla beraber payla?m?? olabiliyorum. Tek fark birinin online Digerinin ise arka planda olmas?d?r.

Handout eklenmek istendi?inde yine bir uyar? iler kar??la??yoruz. Bu uyar? ile birlikte anlat?lmak istenen ayn? anda yaln?zca bir kullanicin?n yapt??? de?i?ikli?in geçerli olup bu de?i?ikli?in Diger kullanicilara aktar?laca?? belirtiliyor. Önemli bir nokta da sizin as?l makinenizdeki kopyan?n bu de?i?ikliklerden etkilenmemi? olmas?d?r.  
?
 ?
 
?
 
?
 
Toplant? sonland?rmak istendi?inde “Leave Meeting” komutuyla toplant? basit bir ?ekilde sonland?r?labilir.
    

?
 
Evet online sunum ve etkile?imli payla??m özellikleri sayesinde bir çok ?irket bundan böyle az maliyetle ve yüksek h?zla toplant?, sunum ve payla??mlar?n? yapabilme olana??na sahip olacaklard?r diye dü?ünebiliriz.
?
 
Bir sonraki makalemizde yine Vista’n?n etkileyici özelliklerine göz ataca??z.
Tesekkür Ederim dostlar?m..
Baki Onur OKUTUCU

Leave a Reply