Windows Vista Easy Transfer

isletim sistemlerini kullan?rken s?kça dosyalar?m?z?n yede?ini almak ve yeni kurulumlar?m?zdan sonra bu yedekleri geri dönmek gereksinimi duyar?z. Bu i?lem yap?l?rken dosyalar?m?z?n yeri, dosyalar?m?z?n adedi ve tüm dosyalar?n yede?inin al?nm?? olmas? gibi kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ve ço?u zaman bu noktada s?k?nt? ya?ar?z. Ya dosyalar?m?z?n bir k?sm?n? yedeklemeyi unuturuz ya da yerlerini unuttu?umuz için yedekten geri dönerken sorun ya?ar?z. Bu gibi problemlerin en aza indirgenmesi amac?yla Microsoft Vista ile birlikte Windows Easy Transfer uygulamas?n? sunmu?tur. Biz de bu yaz?m?zda Windows Easy Transfer’i tan?yaca??z.
Öncelikle bu yaz?l?m?n Windows Vista DVD’si içerisinde oldugunu ve DVD ile birlikte çal??t?r?lmas? gerekti?ini  unutmamak gerekir. Biz de öncelikle Windows Vista ile birlikte çal??an sistemimize Windows Vista DVD’sini tak?yoruz. Ard?ndan a?a??daki ekrandaki “Transfer files and settings  from another computer” seçene?i ile yolumuza devam ediyoruz.

?
 


Windows Vista Easy Transfer Wizard ile bilgisayar?m?zda bulunan tüm dosya, klasör, ayar ve kullanici bilgilerini daha sonra kullanmak üzere yedekleyebiliriz. Burada önemli olan ayr?nt? dosyalar?n yan? s?ra bütün ayarlar?n da yede?inin çok kolay bir ?ekilde al?nabilmesidir. Bu özellik daha öncesinde Windows Xp ile beraber gelen FAST (File And Settings Transfer) uygulamas? ile de mümkün olabilmekteydi. Windows Vista’n?n bu noktadaki fark? bütün kullanicilar?n ayar ve dosyalar?n?n ayn? anda yedeklenebilmesine imkan vermesidir.

Bu a?amada ilk defa m? transfer i?lemine ba?layaca??z yoksa daha önce ba?lad???m?z bir i?lemi devam etme a?amas?nda m?y?z buna karar vermeliyiz.

Biz Start a new transfer diyerek devam edece?iz…

Bu nokta bizi iki yol ayr?m?nda b?rakacakt?r. ?u anda eski bilgisayar?m?zdaki dosyalar?m?z? yedekleme a?amas?nda oldugumuz için bunun eski bilgisayar oldugunu belirtmeliyiz. E?er yeni bir yükleme sonras?nda eski dosyalar?m? yeni bilgisayar?ma yüklemek isteseydim o zaman “my new computer” seçene?ini seçmeliydim.

Eski bilgisayar?mdan transfer edece?im dosya ve ayarlar?m? nerede saklayaca??ma karar verme a?amas?nday?m. Bu noktada 3 tane seçene?im bulunmakta. Bunlar;
-Transfer kablosu ile (USB) do?rudan dosyalar?n Diger bilgisayara transfer edilmesi,
-Dosyalar?n network ba?lant?s?n? kullanarak Diger bilgisayara aktar?lmas?,
-CD, DVD ya da ç?kar?labilir disk kullanarak dosya ve ayarlar?n transferinin gerçekle?tirilmesi.
Ben 3ncü seçenek ile yoluma devam ediyorum.

Ben dosya ve ayarlar?m? USB sürücü içerisinde bar?nd?rmak istedi?im için USB seçene?i ile yoluma devam ediyorum. Burada dosyalar?m?n USB bellek içerisine kaydedilmesini sa?larken bu dosyalar?n güvenli?ini sa?lamak ad?na sifre belirleyerek ayarlar?m?n ve dosyalar?m?n 3ncü ki?ilerin eline geçmesi riskini en aza indirebilirim.

??te burada hangi dosya ve ayarlar?n transfer edilmesini istedi?imi karar verece?im. Burada yine 3 seöene?im bulunmakta. Bunlar;
-Bütün kullanicilar?n tüm dosya ve ayarlar?,
-Yaln?zda benimn kullanici hesab?mna ait olan dosya ve ayarlar
-Geli?mi? ayarlar (istedi?im dosya ve ayarlar? birer birer kendim seçmek istedi?imde kullanaca??m opsiyon)
Ben Advanced Options seçene?iyle ilerliyorum.

Transfer edilecek dosyalar kontrol ediliyor. Birazdan bunlar?n listesini görebilece?im.

Evet yukar?da gördü?ümüz ekranda bütün dosya ve ayarlar listelenmi? durumda. Ben kendi iste?ime göre transfer edece?im dosya ve ayarlar? belirliyorum.


Transfer i?lemi ba?l?yor. Art?k bundan sonraki i?lem bu transfer edilen dosya ve ayarlar?n daha sonra yeni bilgisayar?ma yeniden transfer edilerek yeni bilgisayar?m?n güncel olmas?n? sa?lamak olacakt?r.

?
 

Eski bilgisayar?m?zda yapm?? oldugumuz transfer i?lemi tamamland?. Bundan sonraki i?imiz bu dosya ve ayarlar?n yeni bilgisayara ta??nmas?.

?imdi ilk ba?ta yapm?? oldugum i?lemi temiz bir Vista kurulumundan sonra yeni bilgisayar?m için de yapaca??m. Tek fark bu sefer yeni bilgisayar?mda i?lem yapmakta oldugumu ve eski dosya ve ayarlar?m? bu yeni bilgisayara transfer etmek istedi?imi belirtmek durumunday?m. “My new computer” seçene?iyle devam ediyorum..

Transferi nas?l gerçekle?tirmek istedi?im sorusuna USB sürücümü kullanaca??mdan ötürü 2. Seçenekle devam ediyorum.

Windows Easy Transfer uygulamas?n?n eski bilgisayar?mda yüklü olup olmad??? sorusuna “Evet eski bilgisayar?mda Vista çal???yor” cevab?n? vererek devam ediyorum.

Bilgisayarlar?m?n Network’e ba?l? olup olmad??? sorusuna da “hay?r” diyerek USB sürücü ile i?leme devam etmek istedi?imi belirtiyorum.

Gördü?ümüz gibi eski bilgisayar?mdaki dosya ve ayarlar USB sürücüm içerisinde IMG00001.MIG dosyas? içerisinde tutulmakta. ?imdi USB sürücümü takarak bu dosyan?n Easy Transfer taraf?ndan alg?lanmas?n? sa?lamal?y?z.

UAC her zamanki gibi beni uyaracak. Ben de Continue diyerek devam edece?im.
(UAC hakk?nda daha fazla bilgi için http://www.sistemuzmani.com/Articles/Details.aspx?aId=1000001018 )

Evet USB sürücüm tespit edildikten sonra Easy Transfer benden sifre isteyecektir. Bu sifre benden dosya ve ayarlar?m? transfer etmek istedi?imde bana soruldu?u?nda verdigim sifredir.
?
 

Transfer edilecek dosyalar kar??mda. Transfer butonuyla i?lemi bitirme a?amas?nday?m.

Dosyalar yeni bilgisayar?ma transfer ediliyor…

Transfer tamamland?ktan sonra istatistiksel bilgiler görüntüleniyor. Kaç adet dosya ve ayar transfer edildi?inin bilgisine bu noktada ula?abiliyoruz.

Detayl? rapor ile transfer edilen tüm dosya ve ayarlar? görüntüleyebilirsiniz..

Bu i?lemin ard?ndan bilgisayar? Restrat etmek durumunday?z. Bunun sebebi sistem dosya ve ayarlar?n?n de?i?ikli?e u?ram?? olmas?.
Evet bu makalemizde eski bilgisayar?m?zdaki dosya ve ayarlar?n yeni bilgisarar?m?za aktar?l?rken Windows Easy Transfer uygulamas?n?n nas?l kulllan?ld???na de?indik.
Bir ba?ka Vista yenili?inde daha beraber olmak dile?iyle…
?yi çal??malar…
Baki Onur OKUTUCU
Microsoft Certified Trainer

Leave a Reply