Windows Server 2008 R2 Beta K?sa K?sa Notlar

Windows Server 2008 R2 Pre-Beta incelemesinden sonra daha çok yeni olan Beta 1 ile tan??t?k. ?lk Beta sürümde öncelerden haberi verilmi? olan özellikler entegre edildi. R2 Beta ile yaln?zca 64-bit deste?i vermeye ba?layan Microsoft bundan böyle 32-bit Server isletim sistemi da??tmayacak.
Kurulum konusunda herhangi bir de?i?iklik bulunmuyor. Tek göze çarpan nokta Windows Server 2008 R2 Beta kurulumu ilk ba?lad???nda sa? alt kö?ede “Windows 7” ibaresi beliriyor. Buradan anla??labilece?i gibi Windows Server 2008 R2 içerisindeki görsel yenilikler ve dosya yap?s? Windows 7 ile ayn? tabana sahip.

Görülece?i gibi yaln?zca 64-bit seçenekleri ile kar??la??yoruz. Hem ServerCore hem de Tam kurulum için Enterprise, Datacenter ve Standard sürümleri mevcut.


Logon ekrann?n arka plan rengi de de?i?enler aras?nda J

Kurulumun ard?ndan ilk aç?l??ta kaynak kullan?m?na bir göz att???m?zda bir Server için oldukça tatmin edici seviyelerde oldugu anla??l?yor.

Windows Server 2008 R2 Active Directory Kurulumu esnas?nda farkedilebilece?i gibi yeni Functional Level ve Domain Functional Level getirilmi?. ve Authentication Assurance özellikleri ancak Windows Server 2008 R2 functional seviyesi ile kullan?labiliyor.
Active Directory Recycle Bin özelli?inin kullan?labilmesi için Forest Functional Level olarak Windows Server 2008 R2 seçilmi? olmas? gerekir.

Authentication Assurance özelli?i de ancak Windows Server 2008 R2 Domain Functional Level ile kullan?labiliyor.

Server Rollerine bir yenisi daha eklenmi? diyebiliriz. Remote Desktop Services ile gerek uzak uygulamalar ve gerekse uzak masaüstü yönetimi yap?labiliyor. RemoteApp ve Remote Desktop Broker ile uzak kullanicilar?n ve uygulamalar?n yap?land?rmalar? çok daha kolay hale geliyor.

Windows Server 2008 R2 ile Active Directory görevleri minimum zamanda yap?labiliyor. Active Directory Administrative Center ile kullanici, grup i?lemleri farkl? bir konsol üzerinden daha h?zl? bir ?ekilde gerçekle?tirilebiliyor.

sifrelerin resetlenmesi ve merkezi arama özelli?i konsolun h?zl? ?ekilde sundu?u imkanlardan sadece baz?lar?.
Yeni bir kullanicin?n olu?turulabilmesi de oldukça kolay. Daha önceden farkl? sekmeler arac?l???yla özelle?tirilebilen özellikler yeni görünüm ile tek bir sayfa içerisinden düzenlenebiliyor.

Domain ve Forest Functional Level konfigürasyonu da ayn? pencerenin sundu?u imkanlar.

 
Active Directory için geli?tirilen Active Directory Powershell ile yeni komutlar kullan?labiliyor. Örne?in R2 ile beraber gelen Active Directory Recycle Bin özelli?inin aktif hale getirilebilmesi için AD Powershell’in kullan?lmas? gerekiyor.

K?sa K?sa 2008 R2 Beta notlar?yla beraber olaca??z.
Tesekkürler,
Baki Onur OKUTUCU
Microsoft Certified Trainer

Leave a Reply