Windows 7'yi USB Bellekten Kurun!

Her cepte bir USB belle?in bulundu?u günümüzde bu ufak veri depolar?ndan olabildi?ince faydalan?yoruz. CD ve DVD’nin HAYATIm?za girmesiyle elektronik veri ça??nda ciddi ad?mlar at?ld?. USB belleklerin 64 GB seviyesinde geldi?i bu günlerde teknolojinin s?n?rlar? zorlan?yor.

USB bellekler hafiflikleri, kaplad?klar? alan ve ta?m?a kolayl??? gibi sebeplerle çok tercih ediliyorlar. isletim sistemi kurmak için bile art?k DVD’ye ihtiyac?n?z bulunmuyor. Birazdan USB bellekten Windows 7 kurulumu yap?yor olaca??z. Asl?na bakarsak DVD sürücüsü olmayan yeni nesil ultra küçük bir notebook sahibiseniz bu özellik sizin için mecburiyet anlam? bile ta??yabilir. ?imdi gelin bir göz atal?m bu yenili?e..

Bu i?i yapabilmemiz için öncelikle en az 4GB boyutunda bir USB belle?e ihtiyac?m?z bulunuyor. Bunun yan?nda bir Windows 7 DVD’sine gerek duyaca??z. ?lk önce komut sat?r?ndan yazaca??m?z bir kaç komut ile USB sürücümüze format at?p onu aktif hale getirmeliyiz.

cmd.exe komut sat?r? arac?m?z? yönetici özellikleriyle aç?yoruz (Run as Administrator).

Art?k USB belle?imiz NTFS dosya sistemiyle formatland? ve içine kurulum dosyalar?n?n at?lmas? için haz?r hale geldi. O halde Windows 7 DVD’si içerisindeki bütün dosyalar? seçerek oldugu gibi USB belle?in içerisine kopyal?yoruz.

Kopyalama i?lemi sona erdikten sonra son bir i?lem daha bizi bekliyor. Bu da USB belle?imizi bootable hale getirmek. Bunun için Windows 7 kurulum dosyalar?n?n bulundu?u klasör içerisindeki boot klasörüne girerek a?a??daki komutu yaz?yoruz. A?a??daki örnekte benim USB belle?imin sürücü harfi K. Siz kendi harfinizi yazarak devam edebilirsiniz.

BIOS üzerindeki Boot seçeneklerinden Removable Device Boot seçene?ini ilk s?raya getirdi?imizde USB belle?imiz tan?nacak ve kurulum dosyalar? kopyalanacakt?r. T?pk? DVD’den kurulum yapar gibi!

BakiOnur