Windows 7'ye terfi etmeye yetecek 6 sebep

1. Daha ak?ll? User Account ControlWindows Vista’n?n neredeyse sürekli kar??m?za ç?kard??? o uyar? pencereleri ile neredeyse k?p?rdamak bile büyük ba?ar? say?l?yordu. Her ne kadar önemli bir amaca hizmet etse de bu özellik, sab?rlar? zorlayan bir durum olu?turuyordu. Neyse ki Windows 7 içerisinde UAC denetimlerinin derecesi son kullanici taraf?ndan rahatl?kl ayarlanabiliyor. Zaten varsay?lan olarak da çok kat? bir mizaca sahip de?il. Görevini eksiksiz yerine getirirken kullaniciy? da daha rahat b?rakacak diyebiliriz.

2. Windows Vista’ya göre 2 kat daha h?zl? aç?lma

Windows 7, Windows Vista’n?n aç?l?? süresinin yar?s? kadar zamanda aç?lbilecek. 30 saniye olan Vista aç?l?? süresi, Windows 7 ile 15 saniye seviyesine dü?ecek. Gün içerisinde çok defa bilgisayar? kapat?p açmak durumunda olan ki?iler için iyi haber diyebiliriz.

3. H?zl? desktop ve Taskbar

Desktop ve taskbar yap?s?n?n de?i?mesinin ard?ndan ö?elerin içeri?ine ?öyle bir göz atabilmek art?k mümkün. Vista’daki Aero özellikleri daha kapsaml? ve görkemli bir ?ekilde kar??m?za ç?k?yor. Birden fazla pencerelerin bulundu?u karma??k bir esnada üzerinde çal??mak istedi?iniz pencereyi biraz sa?a sola sallayarak Diger pencereleri minimize edebiliyor olmak bile çok keyifli!

4. Gereksiz balonlardan kurtulabilirsiniz


Windows 7’de kullanicilar? sevindirecek yeniliklerden birisi de sürekli ba? a??r?s? yaratan balon uyar?lar?n?n art?k ki?i taraf?ndan kontrol edilebiliyor olmas?. Windows 7 ile gelen Action Center bölümü içerisindeki ayar sayesinde güvenlik, firewall, güncelle?tirme, internet ve Diger kategorilerdeki uyar?lar?n görüntülenip görüntülenmemesini sa?layabilirsiniz.

5. BitLocker-to-go ile USB belleklerinizi yüksek güvenlik ile sifreleyin


Vista’da yaln?zca sabit diskler üzerinde kullan?labilen bu sifreleme özelli?i ile art?k usb belleklerinizi de sifreleyebilecek ve kötü niyetli ki?ilerin ba?ka bilgisayarlarda bilgilerinize ula?mas?n? engelleyebileceksiniz.

6. Ayg?tlar ve Yaz?c?lar bölümü ile bilgisayar?n?z? tek bir noktadan yönetin.


Sistem üzerinde bulunan ayarlar?n ve ayg?tlar?n tek bir noktadan yönetilebilir olmas? oldukça güzel.