Windows 7'de Otomatik Pencere Yerle?tirme (Auto Arrangement) özelli?inin kapat?lmas?

Windows 7 üzerinde pencerelerin sa?, sol, yukar? ve a?a??ya sürüklenmeleri durumunda otomatik olarak yerle?tirilmeleri sa?lanabilir. Bu özelli?in kapat?lmas?n? sa?lamak için a?a??daki registry (kay?t defteri) düzenlemesinin yap?lmas? gereklidir.

Ayar sonras?nda bilgisayar?n yeniden ba?lat?lmas? ile ayarlar etkinle?ecektir.

Tesekkürler,

 

BakiOnur