Windows 7 Yenilikleri


Uzun süredir beklenen ve Windows Vista’n?n pabucunu ?imdiden dama atan Windows 7 hakk?nda bilmek istedi?iniz tüm yenilikleri a?a??da bulabileceksiniz.

Microsoft’un 3 y?l öncesinde duyurdu?u ve maalesef beklenen etkiyi yaratamayan en son client isletim sistemi Windows Vista, beklentileri tam olarak kar??layamad???, güvenlik sorunlar? ya?ad??? ve performans problemleri oldugu gerekçesiyle kimi çevrelerce ele?tirilmi?ti. Microsoft’un bu a??r ele?tirilere bir yan?t? niteli?indeki Windows 7 ile Vista’n?n performans problemi neredeyse tamamen ortadan kalkm?? görünüyor. Windows Vista’n?n görselli?i alt?nda yatan performans eksikli?i, Windows 7’nin henüz beta öncesindeki sürümlerinde bile tarihe kar??m?? gözüküyor. Windows 7’yi deneme f?rsat? bulan herkesin ortak görü?ü, Vista’dan sonra performans olarak inan?lmaz de?i?imlerin yap?lm?? olduguydu. Bu da yeni nesil 7’nin daha çok konu?ulaca??n? ve bir sene sonras?na kesin olarak damgas?n? vuraca??n? gösteriyor.

?imdi gelin Windows 7’nin ?imdiye kadar aç?klanm?? yeniliklerine göz atal?m.

Kurulum

Windows 7’nin kurulum süreci t?pk? Windows Vista’daki gibi. Kurulum süreci esnas?nda arayüz farkl?l?klar?ndan ba?ka göze çarpan bir de?i?im bulunmuyor. Bunun yan?nda Beta ve daha sonraki versiyonlarda bu a?amada çe?itli de?i?iklikler olabilir.

 

 

 

H?zl? kurulumu ile göze çarpan Windows 7, performans? ile ilgili ilk fikri bu a?amada veriyor.

SuperBar


Windows’da al??ageldi?imiz TaskBar yap?s? neredeyse tamamen de?i?mi? diyebiliriz. Art?k SuperBar olarak adland?r?lan ve pencere yönetiminden, s?k kullan?lan uygulamalara kadar birçok özellik bu bar üzerinden gerçekle?tirilebiliyor. ?lginç görsel yeniliklerden biri de ekranda çok fazla pencere aç?k durumdayken üzerinden çal??t???n?z pencereyi sa?a sola hareket ettirerek sallad???n?zda Diger pencerelerin simge durumuna geçerek ekrandaki kalabal??? azalt?yor olmas?. Ayn? hareket ile bütün pencerelere ekrandaki eski yerlerini al?yorlar. Bu tür küçük ama kullan??l? özellikler ile e?lenceli bir isletim sistemi bizi bekliyor olacak.

Control Panel Ö?eleri


?çerisine eklenen yeni ö?elerle yukar?daki gibi bir görünüme kavu?an Windows 7 Control Panel merkezi konfigürasyonlar?n h?zl? ve efektif bir ?ekilde yap?labilmesine olanak tan?yor.

Action Center

Action Ceter ile bütün güvenlik unsurlar?n?n tek bir merkezden yönetilmesi sa?lanm??. Böylece Defender, Firewall, Network Access Protection ve UAC özellikleri merkezi olarak yönetilebiliyor. Daha önceleri Vista içerisinde her ne kadar güvenlik olarak yeterince araç bulunduysa da bunlar?n da??n?k olu?u kullanicilar için hep bir s?k?nt? olu?turmu?tu. Bunun giderilmi? olmas? kullanicilar?n sorunlar? daha iyi deneteleyebilmeleri ve konfigüre edebilmeleri aç?s?ndan oldukça önemli bir geli?me.

Kaynak Kullan?m?

Windows 7 Beta öncesinde yapt???m testlerde bile Vista’ya k?yasla inan?lmaz bir performans art??? bulunuyor. 1 GB bellek ile bile sorunsuz çal??an Windows 7 ?lk kurulum sonras?nda 300-400 MB civar?nda bellek kullan?m?yla Vista’ya oranla çok daha iyi bir bellek yönetimi sergiliyor. Bill Gates’in “Windows 7 will take less memory, be more efficient” sözünü do?rularcas?na Windows 7, dü?ük güç tüketimi ve efektif bellek kullan?m? ile göze çarp?yor.

Directx 11

Bu yüksek grafik kalitesinin ard?nda elbette çok çe?itli teknolojiler yat?yor. Windows 7 içerisine entegre edilmi? olan DirectX 11 ile oyunlarda ve görsel uygulamalarda çok daha performansl? çal???labilecek. 2009 y?l? içerisinde DirectX 11 destekli ekran kartlar? piyasada olacak. Oyunlar?n kalitesi de ciddi boyutta artacak diyebiliriz.

 

ISO Destekli DiscBurner


Özellikle sanal makinelerde vazgeçilmezimiz olan iso kal?p dosyalar? bugüne kadar üçüncü parti yaz?l?mlar ile DVD ya da CD’lere yaz?labiliyordu. Windows 7 ile birlikte ise bu özellik tümle?ik olarak geliyor. ?stenilen iso dosyas?na çift t?kland???nda Windows bu kal?p dosyas?n? tan?yarak tümle?ik DVD yakma uygulamas? ile dosyalar? medyalara yazabiliyor.

BitLocker

BitLocker üzerindeki geli?imler ile birlikte yerel sürücülerin ve depolama birimlerinin de sifrelenmesine imkan tan?yor. Content menü içerisine eklenen ö?e ile basitçe BitLocker devreye sokulabiliyor.

Credential Manager

Daha önce üçüncü parti yaz?l?mlar taraf?ndan denetlenebilen sifre yönetimi Windows 7 ile standard haline geliyor. Bu sayede ister Windows logon bilgileri, ister sertifika tabanl? uygulamalar? isterseniz de herhangi bir uygulamaya ait bilgileri depolayabiir ve güvenli bir ?ekilde saklayabilirsiniz.

Bu arada Biometric ayg?tlar?n otomatik tan?nmas? ve yönetilmesi de art?k mümkün!

ClearType Text Tuner

Görüntü ve arabirim kalitesine son derece önem veren Microsoft, Windows 7 içerisindeki ClearType Text Tuner ile beraber yaz? görünümünün ki?iselle?tirilmesine imkan tan?yor. Uzun süreler bilgisayar ba??nda yaz? yazmak zorunda olan kullanicilar için iyi dü?ünülmü? bir araç.

Default Location

Bu özellik ile kullanicilar?n kendi bulunduklar? lokasyonlar? tan?mlamalar? sa?lanabiliyor. Böylece GPS ya da Diger konumland?rma sistemleri kullan?lamad???nda, uygulamalar?n lokasyon bilgisini kabaca edinmesi sa?lan?yor.

RemoteApp ve Desktop Connection

Windows Server 2008 ile gelen çe?itli Terminal Service uygulamalar?n?n istemci taraf?ndaki ilk yans?mas? olan RemoteApp ile uzak kullanicilar?n spesifik programlar? uzak sistemler üzerinde çal??t?rabilmesi sa?lanabiliyor. Bu sayede uzaktaki kullanici, masaüzerindeki simgeye çift t?klayarak sanki lokal bilgisayar?ndaki bir uygulamay? açarcas?na arka planda uzak sisteme ba?lan?p, kimlik denetim sürecini tamamlayarak uygulamay? çal??t?rabiliyor.

Desktop Uygulamalar?

Yeni Media Player 12


Windows’un emektar medya oynat?c?s? vazgeçilmezi MediaPlayer, Windows 7 içerisinde de yerini alm??. Tek bir farkla, 12 versiyonuna terfi etmi?. Standard MediaPlayer özelliklerinin yan?s?ra;

Geni?letilebilir codec deste?i (WMA, mp3, WMV, DivX, XViD, OGG, mp4, RealMedia, …)

Online müzik sat?c?lar?na ba?lanabilme

Albüm kapa?? olu?turabilme

Web radyosu deste?i

Bir çok medya oynat?c? cihaza ba?lanabilme

CD ve DVD’den müzik kopyalayabilme gibi özellikleri de sunuyor.

Calculator

Windows’un ilk günden bugüne kulland??? hesap makinesi de baz? de?i?ikliklere maruz kalm??. Yeni görünümüyle son derece profesyonel bir hesaplay?c?ya dönü?en uygulama ile istatiksel, bilimsel ve programlama modlar kullan?labiliyor.

Paint

Emektar Paint, yeni görünümüyle ve s?n?rl? olsa da efektleriyle yine basit görevlerin yerine getirilmesinde en büyük yard?mc?m?z olacak.

 

Internet Explorer 8

Her uygulama de?i?ir de Internet Explorer bundan nasibini almaz m?? Henüz beta a?amas?nda olsa da Internet Explorer 8 versiyonu ile daha h?zl? ve güvenli sörf imkan? geliyor. Renkli sekmeler ile daha kolay gezinmek mümkün olabiliyor. Herhangi bir hata sebebiyle uygulaman?n kapanmas? durumunda en son oturumun ve gezinilen sitelerin yeniden yüklenmesi otomatik olarak sa?lanabiliyor. Böylece çok say?da sitede gezinirken olu?an hata durumlar?nda bile veri kayb? olu?mas? engelleniyor.

Desktop Backgrounds

Görsellikte arkaplan?n, gereçlerin (gadgets) ve simgelerin pay? büyük. Bu noktada Windows 7 zamanlanm?? arkaplan duvar ka??tlar? ile sanki bir slayt gösterisi sunuyor. Belli sürede de?i?en arka plan resimleri istendi?inde kullanici taraf?ndan da tek t?klamayla de?i?tirilebiliyor. Bunun yan?nda masaüzerine sa? t?kland???nda art?k Gadget menüsüne ula??labiliyor. Ayr?ca ekran çözünürlü?ünü de?i?tirmek de yine tek t?klama ile mümkün.


Yeni WordPad

Yeni Wordpad üzerine biraz daha u?ra??lm?? olsayd? Office Word 2007’den bir fark? kalmazd? diyebilirim. Son derece sade ve kullan??l? bir görünüme kavu?an Wordpad, ücretsiz kelime i?lemci gelene?ini sürdürüyor.

 

Bir ç?rp?da k?sa k?sa Windows 7’nin özelliklerine de?inmeye çal??t?m. Henüz Beta a?amas?nda bulunan Windows 7 ile ilgili Diger geli?melerde bulu?mak dile?iyle.

Tesekkür Ederim,

Baki Onur OKUTUCU

Microsoft Certified Trainer