Windows 7 XP Mode (XPM)

Windows 7 her geçen gün ses getiren yeniliklerle kar??m?za ç?k?yor. 2010 y?l?nda final sürümünün yay?nlanmas? beklenen Windows 7 her gün farkl? bir geli?meyle kendinden söz ettiriyor.

Bu önemli yeniliklerden biri de Windows 7 ile duyurulan XP Mode seçene?i. Bu seçenek ile Windows 7 kullanicilar?n?n, sistem içerisine entegre edilen Virtual PC platformu sayesinde Windows XP uygulamalar?na Windows 7 üzerinden do?rudan eri?ebilmeleri sa?lan?yor. Arka planda sanal isletim sistemi içerisinde bulunan bu uygulamalar, kullanici Windows 7 masaüzerinden çal??t?rd???nda arka planda sanal olarak host bilgisayar üzerine aktar?labiliyor.

Microsoft’un sanalla?t?rma platformlar?ndaki büyük yükseli?ine yeni bir ek olan XP Mode seçene?i ile istemci taraf?nda da art?k uygulama sanalla?t?rma ve uyumluluk özelliklerine rastlayabiliyoruz. Bu özellik sadece Windows 7’nin Enterprise, Professional ve Ultimate sürümlerinde kullan?labiliyor.