Windows 7 XP Mode Kurulumu ve Konfigürasyonu

Windows 7 RC ile gelen en önemli yeniliklerden biri olan XP Mode sayesinde bir uygulama sanalla?t?rma alternatifiyle tan???yoruz. Her geçen gün sanalla?t?rmayla ilgili farkl? bir geli?meye tan?k oldugumuz bu günlerde Microsoft kanad?nda da bu geli?meler durmak bilmiyor. Sunucu sanalla?t?rma, uygulama sanalla?t?rma, donan?m sanalla?t?rma gibi kavramlar dilimizden dü?müyor bu s?ralar.
Bu geli?melerin ?????nda Microsoft’un en yeni Client isletim sistemi olan Windows 7’de de sanalla?t?rma ???klar? görülmekte. Microsoft’un XP Mode ad?n? verdigi bu yeni özellik ile sanal bilgisayarlar?n içerisinde bulunan sanal uygulamalar?n gerçek bilgisayardan da eri?ilebilir olmas? sa?lan?yor. Böylece Virtual PC gibi bir sanal bilgisayar içerisine kurulu olan sanal isletim sisteminizin içerisine yükledi?iniz uygulamalar? Windows 7’den de çap?rabilecek ve kullanabileceksiniz. Microsoft’un geriye uyumluluk çerçevesinde yapt??? bu at?l?m asl?nda Windows XP’den vazgeçemeyenleri de Windows 7’ye çekebilmek. Her ne kadar Windows 7 duyuldu?u ilk günden beri milyonlarca insan taraf?ndan hayranl?kla kar??land?ysa da emektar ve stabil Windows XP’nin de çok kat? müdavimleri var diyebiliriz. Bu iki kitleyi bir araya getirmek ve performansdan ödün vermeden uyumlulu?u kazand?rabilmek için bu tarz bir uygulamaya gidildi. Unutmadan; bu özellik Windows 7’nin yaln?zca Ultimate ve Enterprise sürümlerinde kullan?labiliyor.
?imdi bu teknolojiyi biraz yak?ndan tan?yal?m.
Öncelikle bu özelli?in kullan?labilmesi iin Windows 7’nin 30 Nisan 2009 tarihinde duyurulan RC (Release Candidate) sürümüne sahip olmal?s?n?z.
Windows 7 RC sürümünü (32-bit ve 64-bit) a?a??daki linkten indirebilirsiniz
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx
Windows 7 kurulumunu tamamlad?ktan sonra Windows XP Mode kurulumu için Virtual Windows XP yamas?n? ve kurulum dosyas?n? indirmemiz gerekiyor.
Windows XP Mode’u indirmek için a?a??daki linkleri kullanabilirsiniz.
Windows 7 32-bit (x86)
Yama: Virtual PC Yamas?
32-bit için Windows XP Mode Kurulumu: Windows XP (32-bit Windows 7 için)
Windows 7 64-bit (x64)
Yama: Virtual PC (x64) Yamas?
64-bit için Windows XP Mode Kurulumu: Windows XP (64-bit Windows 7 için)
 

?ndirmi? oldugumuz yamay? yukar?daki ?ekilde yükledikten sonra Virtual Windows XP kurulumunu da yapmal?s?n?z. Bu noktada arka planla yap?lan, kurulu bir sanal Windows XP diskinin gerçek bilgisayar üzerine kopyalanmas?d?r.

Bu a?amadan sonra Start Menu arac?l???yla Virtual Windows XP’ye ula?abilir ve ilk konfigürasyonu yapabiliriz.
 
 T?pk? gerçek bilgisayar?n?z? konfigüre eder gibi sanal XP’nizi de bir kaç yan?tla konfigüre edebilirsiniz.
Bu a?amadan sonra Virtual Windows XP gerekli entegrasyon araçlar?n? yap?land?rarak ilk kullan?m için kendini haz?rlayacakt?r.

Bu noktadan sonra sanal bilgisayar?n?z aç?lacakt?r. Böylece sanal XP’yi Virtual Machine arac?l???yla kullanabiliyor olacaks?n?z. Elbette uygulamalar? sanal bilgisayar içerisinde kullanmak zorunda de?ilsiniz. Sanal bilgisayar üzerindeki herhangi bir uygulamay? Windows 7 üzerinden de çal??t?rabilirsiniz. Bunu yapmak için sanal bilgisayar üzerindeki uygulamay? yine sanal makine üzerinde C:Documents and SettingsAll UsersStart Menu yoluna kopyalaman?z gerekiyor.
Bunun ard?ndan Windows 7 Start Menu’de yapaca??n?z bir Quick Search ile a?a??daki gibi çal??t?rmak istedi?iniz uygulamay? bulabilirsiniz.

Art?k XP görünümlü arayüzü ile XP uygulamalar?n?z? çal??t?rabilirsiniz.


Gerçekten h?zl? ve kullan??l? olan bu özellik ile Windows 7’ye geçmemek için kimsenin bahanesi kalmayacak gibi…
Tesekkür Ederim.
Baki Onur OKUTUCU