Windows 7 VPN Reconnect (Agile VPN)

Mobilitenin geli?mesi ile uzak a?lara ba?lanmak art?k HAYATIm?z?n önemli bir parças? haline geldi. Eskiden bilgisayar?m?z?n fiziksel olarak ba??na geçemedi?imizde i?lerimizi de yapamayaca??m?z? bilirdik. Elbette geli?en teknoloji ve internet ile birlikte mobil hayata da “evet” dedik. Art?k standart halini alan geni? a? ba?lant?lar?, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve kablosuz teknolojilerle hepimiz sanal dünyan?n ö?eleri haline geldik, birer nefes alan “client” olduk diyebiliriz. 🙂

?imdi bu fantastik öyküden biraz uzakla??p Windows 7’nin etkileyici a? özelliklerinden biri olan VPN Reconnect özelli?ine bir göz atal?m.

Uzak ba?lant?lar?n ve ba?lant? h?zlar?n?n artmas? ile ra?bet bulan VPN (Virtual Private Network), ço?u ?irket çal??an? ve bili?im profesyoneli taraf?ndan kullan?l?r hale geldi. VPN’nin çal??ma mant???nda; bir tünel vas?tas?yla internet ba?lant?s?n? kullanarak hedef a? geçidine ba?lanmak ve kimlik do?rulama sürecinden geçtikten sonra özel a?a (private network) ba?lanmak vard?r. Böylece ?irket içerisinde gibi hareket ederek kaynaklara eri?mem mümkün olur.

Windows Server 2008 R2 ile gelen ve Windows 7 ile desteklenen VPN Reconnect özelli?i ise varolan VPN teknolojisini, yüksek ba?lanabilirlik ve geli?mi? güvenlik ile birle?tiriyor. Yap?lan bir ba?lant?n?n herhangi bir sebeple kopmas? ya da eri?ilemez hale gelmesi durumunda VPN ba?lant?s? arka planda ask?ya al?narak sorun çözülene dek bekletiliyor.

?nternet ba?lant?s? onar?ld???nda ve sa?l?kl? bir ba?lant?ya yeninden kavu?uldu?unda ise herhangi bir aksiyon almaya gerek kalmadan VPN ba?lant?s? yeniden kurularak aktif hale getiriliyor. Böylece yeniden ba?lant? kurmaya gerek kalm?yor.E?er birden fazla ba?lant?ya sahip iseniz ve bu ba?lant?lardan herhangi bir tanesi kopmu?sa normal ?artlarda VPN ba?lant?n?z da kopacakt?r. VPN Reconnect özelli?i ile ise farkl? bir internet ba?lant?s? kurulmu? olsa bile VPN ba?lant?s? yeniden aktifle?tirilebiliyor.
VPN tipi olarak yeni bir teknoloji olan IKEv2 teknolojisi kullan?l?yor. IKEv2 teknolojisi ile daha dü?ük band geni?li?i kullan?l?yor. Daha az mesaj ve ba?l?k bilgisi kullan?lmas? sayesinde de daha h?zl? bir ba?lant?ya izin veriyor.

 

Ba?lant? sa?land???nda özelliklere bakarak EAP kimlik do?rulama metodu ve IKEv2 ba?lant? tipi ile kuruldu?unu görebiliyoruz.

VPN ba?lant?s? aktif olarak kullan?mdayken herhangi bir sebepten dolay? ba?lant?m?z?n koptu?unu dü?ünelim.

Ben kendi örne?imde a? kart?n? devre d??? b?rak?yorum. Bu durumda normal olarak VPN ba?lant?s?n?n kesilmesi gerekir.

A? kart?n? devre d??? b?rakt???mda a? durumum Dormant: Server Unavailable ?eklinde görüntüleniyor. Bunun sebebi elbette VPN Server’a ula?am?yor olmam. Lakin hala ba?l? tutuluyorum. Fiziksel olarak ba?lant?m olmasa bile mant?ksal olarak ba?lant?m aktif durumda. Buna bir nevi “uyku modu” da diyebiliriz.


Fiziksel sorun giderildi?inde ise otomatik olarak ba?lant?m?n geri geldi?ini görüyorum.

Görüldü?ü gibi VPN ba?lant?s?n?n yeniden kurmamam gerek kalmadan çal??maya kald???m yerden devam edebiliyorum.
Tesekkürler,
BakiOnur