Windows 7 Upgrade Advisor Beta

Windows Vista ilk ç?kt??? zamanlarda bir konfigürasyon canavar? olarak alg?lanm??t?. Windows XP ile k?yasland???nda elbette ciddi oranda kaynak istiyordu.

kullanicilar Windows Vista’n?n ard?ndan ayn? kayg?y? Windows 7 için de ta??maya ba?lam??lard? ki kullanan herkes bu dü?üncesini de?i?tirdi. Çünkü gerçekten Windows 7, Vista’ya k?yasla ciddi oranda daha h?zl? ve performansl? diyebiliriz.

Microsoft’un Windows 7 Upgrade Advisor uygulamas?, kendi konfigürasyonlar?ndan emin olmayan ve Windows 7 yükleme konusunda sistem gereksinimleri bak?m?ndan tatmin olmak isteyen kullanicilar için biçilmi? kaftan. Uygulamay? yükledikten sonra sistem konfigürasyonu, ç?kar?labilir ve dahili ayg?tlar ve yüklü uygulamalar kontrol edilerek Windows 7’ye haz?r olup olmad???n?z? görebiliyorsunuz. Microsoft’un Windows 7 Upgrade Advisor Beta uygulamas?n? a?a??daki lnkten yükleyebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15

Birkaç dakikal?k sistem kontrolünün ard?ndan sonuçlar? görebilirsiniz.

Sistem gereksinimleri, ayg?tlar ve programlar hakk?nda detayl? rapor alabilirsiniz.

Benim konfigürasyonum Windows 7 için uygun gibi gözüküyor. 🙂

Baki Onur OKUTUCU