Windows 7 Test Updates

Microsoft, Windows 7 için ilk test güncelle?tirmelerini yay?nlamaya ba?lad?. Bu güncelle?tirmeler herhangi bir yama ya da yenilik içermiyor. Yaln?zca Windows 7’nin güncelle?tirmeleri sa?l?kl? bir ?ekilde al?p alamad???n? test etmek ve çal??abilirli?ini kontrol etmek amac?yla yap?l?yor.