Windows 7 Test Mode ve Driver Signing

E?er Windows 7 aç?l???nda ekran?n sa? alt taraf?nda a?a??daki gibi bir ibare ile kar?? kar??ya kalm??san?z ve bu zamanla sizi rahats?z etmeye ba?lad?ysa çözümünüz a?a??da.


?lk etapta bunun bir aktivasyon sorunu oldugunu zannedebilirsiniz. Oysa kontrol etti?inizde aktivasyon ile ilgili bir problem olmad???n? farkedersiniz. Çünkü bu ibarenin sebebi imzas?z sürücü kontrolünün devred??? b?rak?lm?? olmas?d?r. Windows 7 üzerinde herhangi bir sebeple (imzas? olmayan bir sürücüyü yüklemek vs.) Driver Signing özelli?ini Disable etmi?seniz bu uyar?y? alman?z son derece normal.

Bu sorunu çözümlemek için komut sat?r?ndan a?a??daki komutu çal??t?rman?z gerekiyor.

Dikkat: Command Prompt uygulamas?n?n (cmd.exe) Run as Administrator modunda çal??t?r?lmas? gerekiyor.


Sonras?nda a?a??daki komutu çal??t?rmal?s?n?z.

bcdedit –set TESTSIGNING offBu komuttan sonra bilgisayar?n?z? yeniden ba?latarak eski görünümünüze kavu?abilirsiniz.