Windows 7 System Update Readiness Arac?

Sistem güncelle?tirmelerinin isletim sistemi taraf?ndan sa?l?kl? bir ?ekilde al?nabilmesi ve yüklenebilmesini sa?lamak için kullan?lan bu uygulama isletim sisteminin spesifik lokasyonlar?n? kontrol ederek olas? sorunlar? çözebiliyor. System Update Readiness, a?a??daki lokasyonlar? ve kay?t defteri bölümlerini kontrol ederek olas? tutars?zl?klar? giderir.

  • %SYSTEMROOT%ServicingPackages
  • %SYSTEMROOT%WinSxSManifests
  • HKEY_LOCAL_MACHINEComponents
  • HKEY_LOCAL_MACHINESchema
  • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based Servicing

System Update Readiness arac? yüklendikten sonra kullanici taraf?ndan çal??t?r?lmaya gerek duymadan otomatik olarak arka planda çal??maya ba?lar. Herhangi bir hata buldu?unda ve bulunan hatalar? giderdi?inde bu olaylar? a?a??daki lokasyondaki log dosyalar?na kaydeder.

  • %SYSTEMROOT%LogsCBSCheckSUR.log
  • %SYSTEMROOT%LogsCBSCheckSUR.persist.log

32-bit sürüm için

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=eee94693-9aa6-4278-ace6-f2f9b7732bf1

64-bit sürüm için

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=3302a865-b32e-42cb-b198-238a9939823a