Windows 7 Sertifikasyon (70-680)

Windows 7 henüz Release Candidate a?amas?nda olmas?na ra?men Microsoft taraf?ndan sertifika yelpazesi içerisine al?nd?. 70-680 kodlu s?nav 1 Haziran 2009 tarihinde al?nmaya ba?lanabilecek. Ön haz?rl?k yapmak isteyen IT profesyonelleri için s?navda ç?kacak konular?n yüzdesel da??l?mlar?…

 

Exam 70-680: TS: Windows 7, Configuring

Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7 (14 %)

Deploying Windows 7 (13 %)

Configuring Hardware and Applications (14 %)

Configuring Network Connectivity (14 %)

Configuring Access to Resources (13 %)

Configuring Mobile Computing (10 %)

Monitoring and Maintaining Systems that Run Windows 7 (11 %)

Configuring Backup and Recovery Options (11 %)

 

S?nav rezervasyonu yapt?rmak ve güncel s?nav bilgilerini takip etmek için a?a??daki linke t?klayarak Prometric’e u?rayabilirsiniz.