Windows 7 sanal hard disk (VHD) deste?i

Windows 7’nin en çarp?c? yeniliklerinden birisi de art?k isletim sistemi içerisinde sanal hard disklerin kullan?m?na imkan tan?mas?. .vhd uzant?l? bu dosyalar?n do?rudan sisteme eklenebilmesi, yeni bir disk imaj?n?n olu?turulabilmesi gerçekten çok ho?. Olu?turulan sanal diskler istenildi?inde herhangi bir Windows 7 bilgisayar üzerine rahatça ili?kilendirilebiliyor. Mobilite konusunda ciddi çal??malar yapan ve sunucu sanalla?t?rma at?l?mlar?yla öne ç?kan Microsoft, istemcileri de unutmam?? diyebiliriz.

Disk Yönetim ekran?nda Action menüsünde bulunan Create VHD ve Attach VHD seçenekleriyle ister yeni bir sanal disk olu?turabilir isterseniz de varolan bir VHD diskini sisteminize entregre edebilirsiniz.

Sanal diskin olu?turulaca?? lokasyonun ve diskin boyutunun belirlenmesinin ard?ndan rahatl?kla diskinizi gerçek isletim sisteminize ekleyebilirsiniz.

Detach VHD ile daha önce ili?kilendirdi?iniz sanal diskinizi kolayca sistemden ç?karabilirsiniz.