Windows 7 RC ile Geri Bildirim Kullan?m? (Send FeedBack)

Windows 7, Beta a?amas?ndayken Send FeedBack linkleri aç?lan her pencerenin üzerinde belirir ve olas? hatalar?n ve sorunlar?n Microsoft’a geribildirim olarak gönderilmesi sa?lan?rd?. Windows 7 RC sürümü ile FeedBack linki pencerelerden kald?r?ld?. Bunun sebebi de art?k final olarak ç?kmaya aday bir Windows olmas?yd?. Fakat sonuç olarak RC üzerinde de baz? hatalar?n ileri ki günlerde kullanicilar taraf?ndan deneyim edilmeyece?ini kestirmek oldukça güç. Bu do?rultuda RC üzerinde deneyim edindi?iniz bir hatay? Microsoft’a geribildirim olarak göndermek için geri bildirim formuna ihtiyaç duyacaks?n?z. Bu forma RC üzerinden de ula?abilmek için a?a??daki komutu çal??t?rman?z yeterli olacakt?r.

rundll32.exe FeedbackTool.dll, ShowWizard

Bu noktadan sonra t?pk? Beta’da oldugu gibi formu Windows Live ID’niz ile doldurup fikirlerinizi Microsoft’a iletebilirsiniz.