Windows 7 Kurtarma DVD'si olu?turmak

Windows 7 içersinde bulunan recdisc.exe arac? sayesinde bir Kurtarma DVD’si haz?rlamak mümkün olabiliyor. Yap?lmas? gereken Ba?lang?ç menüsündeki çabuk arama kutucu?una (Start Menu Quick Search) recdisc yazmak ve Enter tu?una basmak :). Bunun ard?ndan bo? bir DVD tak?p talimatlar? takip etmek. Böylece Windows 7, ba?lang?ç (bootable) DVD’si haz?rlayacakt?r. DVD içerisinde aç?l?? hatar? ba?ta olmak üzere çe?itli hatalar? gidermek ad?na sistem dosya ve araçlar? bulunuyor.

Start Menu aç?larak recdisc yaz?lmas? yeterli. Quick Search, h?zl? index özelli?i sayesinde dosyaya ula?acakt?r.

DVD’nin olu?turulaca?? sürücü seçilerek i?leme devam edilebiliyor.

 

BakiOnur