Windows 7 Klasör ?puçlar? – I

Windows 7’de herhangi bir klasöre sa? t?klarken Shift tu?una bast???n?zda klasör üzerinde yeni seçenekler oldugunu görebilirsiniz. Bunlar:

Open command windows here: ?çerisinde bulunulan yol baz al?narak komut sat?r? uygulamas?n?n çal??t?r?lmas? sa?lan?r.

Open in new process: Windows 7’de klasörlerin hepsi tek bir explorer i?lemi alt?nda çal???rlar. Bu durumda bu i?lemde herhangi bir sorun oldugu durumda bütün çal???lan pencerelerin kaybedilmesini önlemek amac?yla istenildi?inde bir pencere ayr? bir i?lem aç?larak onun alt?nda çal??t?r?labilir.

Include in library: Windows 7 ile gelen ve içerisinde kolay medya ve döküman payla??m?n? sa?layan Library’ye aktarma yapmak için kullan?l?r.

Copy as path: O an bulunulan yolun (path) kopyalanmas?n? sa?lar. Ço?u zaman komut sat?r? için buna ihtiyaç duyar?z.