Windows 7 ile Daha Güçlü ReadyBoost

Windows Vista ile tan??t???m?z ReadyBoost özelli?i ile usb belleklerimizi isletim sistemini h?zland?rmak için kullanabiliyoruz. Haf?zaya (memory) destek olmak amac?yla yap?land?r?lan bu özellik Windows 7 ile baz? geli?imler ya?ad?. Bunlar?n en önemlisi daha önce 4 GB maksimum kapasite deste?i sunan ReadyBoost, USB piyasas?n?n h?zlanmas? ve kapasitelerin artmas?na paralel olarak bu s?n?r? yukar? çekti. Ayr?ca önceki sürümde ayn? anda yaln?zca tek bir ReadyBoost ayg?t? desteklenirken Windows 7 ‘de bu limit de kald?r?ld?.

BakiOnur