Windows 7 HomeGroup ile Streaming

Yeni Windows, payla??m ve uzak yönetim araçlar? konusunda bir hayli iddial?. Uzak uygulamalar, sanalla?t?rma ve payla??m üçgeninin her kö?esindeçok ciddi faaliyetler ve yenilikler var. Bunlardan bir tanesi de HomeGroup. Bu teknoloji ile ev a??n?zda bulunan bilgisayar ve Diger ayg?tlar ayn? havuzda bulunan medyalar? kullanabiliyorlar. Bu teknoloji ile payla??m kavram?na farkl? bir boyut getirilmi?. Esnek izin yönetimi sayesinde güvenlik de unutulmam??. Bir ev a?? içerisinde HomeGroup’a kat?labilmek için öncelikle A? yap?n?z? “Home” olarak ayarlam?? olman?z gerekiyor. Bunun ard?ndan ba?lanaca??n?z?n HomeGroup’un ba?lant? sifresini bilmeniz gerekiyor.

Bu sifre ilk olarak HomeGroup olu?turan bilgisayar taraf?ndan otomatik olarak üretiliyor ve istendi?inde yeni sifreler üretilebiliyor. ??te bu sifreleri kullanan ev a??ndaki bilgisayarlar ve Diger ayg?tlar, payla??m? yapan bilgisayardaki medyalara ula?abiliyorlar. Bilgisayar ve ayg?tlar dememdeki amaç ise bu teknolojinin yaln?zda bilgisayarlarda de?il Diger ta??nabilir ve kablosuz ses, görüntü ve iletii?im ayg?tlar?nda da destekleniyor olmas?. Örnek olarak Xbox cihaz?n?zda akit geçirirken bir yandan oturma odas?ndaki bilgisayar?n?z içerisindeki videoyu seyretmek isteyebilirsiniz. Bu durumda HomeGroup herhangi bir medyan?n PC’den Xbox’a stream edilmesini sa?layabiliyor.

Stream ayarlar? da yine Control panel içerisinden yap?land?r?l?yor.

Stream ayarlar? ile hangi tür içeri?in cihazlar aras?nda payla??labilece?ine karar verebiliyorsunuz.

?çerik konusunda her türlü ince ayar? yapabiliyorsunuz.

Ev içerisindeki Diger bilgisayardan bu HomeGroup’a ba?lanmak için yukar?da olu?turdu?umuz parolay? bu bilgisayarda da giriyoruz ve ba?lant?y? kuruyoruz.

Bunun ard?ndan art?k bütün içeri?in payla??lmas? mümkün hale geliyor. Windows Media Player 12 versiyonu da HomeGroup ve streaming için tam destek sunuyor. Basit bir ?ekilde streaming ayarlar?n? yapabiliyorsunuz.

usta adl? uzak bilgisayarda bulunan bütün medyalar son derece h?zl? ve güvenli bir ?ekilde payla??lm?? oluyor.

Ev içerisinde e?lence ve payla??m için tasarlanan bu özellik Windows 7 kullanicil?ar?n? bekliyor..

BakiOnur