Windows 7 Easy Transfer

Windows Easy transfer ile eski bilgisayar?n?zdaki profilinizi ve bütün döküman, medya ve programlar?n?z? yeni kuraca??n?z bilgisayar?n?za ta??yabilirsiniz. Böylece örne?in, Windows 7 Beta sürümden Windows 7 RC sürümüne geçmeyi planlay?p dosyalar? yeniden kurmaya ü?enen ki?iler için ho? bir çözüm olabilir.

Windows Vista ile gelen bir özellik olan Windows Easy Transfer, Windows 7 ile baz? yenilikleri de beraberinde getirdi.

Bilgisayarda bulunan bütün kullanicilar görüntülenerek hangi kullaniciya ait dosyalar?n ta??naca?? belirleniyor. Bu a?amada seçilen kullanici ya da kullanicilara ait dosyalar aras?nda da seçim yapma imkan? bulunuyor.

Böylece kullaniciya ait gerekli gereksiz bütün dosyalar? al?nm?yor, tamamen kullanici iste?i do?rultusunda bir profil yede?i olu?turulabiliyor.

kullanici profili içerisinde ki?iye özel masaüstü ö?eleri, belgeler ve programlar yer ald??? için, yedek al?n?rken de sifre korumal? bir süreç izleniyor. Böylece bu dosyalar?n ba?ka bir bilgisayara izinsiz olarak transfer edilmesinin önüne geçiliyor.

BakiOnur