Windows 7 DISM (Deployment Image Servicing and Management)

Windows Vista ile birlikte HAYATIm?za giren .wim uzant?l? isletim sistemi imajlar? ve bu imajlar?n yönetimi için kullan?lan araçlara bir yenisi eklendi. Windows 7 ile beraber gelen ve imaj yönetim uygulamalar?ndan biri olan DISM (Deployment Image Servicing and Management) arac? sayesinde offline ve online bir dizi i?lem yapmak mümkün.
DISM ile bir wim imaj?n? kendinize göre düzenleyebilir ve özelle?tirdi?iniz bu maj? daha sonra kululumlarda kullanabilirsiniz. Nas?l m??
isletim sistemi kurulum dosyalar?n?n içinde bulundu?u install.wim adl? dosyas? öncelikle belirtilen ba?ka bir klasöre mount ediliyor. Bunun ard?ndan üzerinde ça???labiliyor. Çe?itli özellikleri devre d??? b?rak?labiliyor. Ya da sürücülerle ilgili i?lemler yap?labiliyor. Kendimize göre özelle?tirdi?imiz bu yeni imaj? art?k unmount etmek yani yeniden kaydederek wim içerisine gömmek gerekiyor. Bunu da yine komutlarla halletti?imizde art?k kendi istegimiz ile haz?rlad???m?z bir imaj?m?z olmus oluyor.
?imdi bu bir solukta anlatt?klar?m? nas?l uygulayaca??m?za bir bakal?m.
Öncelikle cmd.exe komut sat?r? arac?m?z? Administrator yetkileri ile açmal?y?z (Run as Administrator).

Bu arada Windows 7 DVD’si içerisinde Sources klasörü içerisinde bulunan install.wim dosyas?n? ben kendi örne?imde g: sürücüm içerisine kopyal?yorum. Bu yol çok önemli de?il. Yeter ki Read-Only olmas?n. Ard?ndan bu dosya üzerinde i?lemlere ba?layabilirim. ?maj? mount etmeden (yamamadan) önce imaj hakk?nda bilgi edinmek istiyorum.
dism /Get-WimInfo /WimFile:g:install.wim

Yukar?daki komut sayesinde imaj?n içerisinde hangi isletim sistemleri oldugunu görebilirim. Komutun ç?kt?s? a?a??daki gibi olur.

Bildi?imiz gibi .wim uzant?l? imaj dosyalar? kendi içlerinde isletim sisteminin birden fazla sürümünü bar?nd?r?rlar. Index numaralar? da bu sürümleri ay?rt etmek için kullan?l?r. Örnek olarak üzerinde çal??mak istedi?imiz Windows 7 sürümü Ultimate ise Diger sürümlere ihtiyac?m?z olmayacakt?r. ?maj içerisinde yaln?zca Ultimate sürüm hakk?nda bilgi edinmek istiyorsak bu durumda a?a??daki komutun kullan?lmas? gerekiyor.
dism /Get-WimInfo /WimFile:g:install.wim /index:5Yukar?da imaj içerisinde Windows 7 Ultimate versiyonu hakk?nda detaylar bulunuyor.
?imdi art?k s?ra imaj? herhangi bir klasöre mount etmek. Bu i?lem, asl?nda s?k??t?r?lm?? bir paket gibi olan wim imaj?n?n aç?larak t?pk? Windows kurulu bir bilgisayardaki klasör yap?s?na bürünmesini sa?lamakt?r. Bu sayede üzerinde oynama yapabilmek çok kolay olacakt?r.
dism /mount-Wim /wimfile:g:install.wim /index:5 /mountDir:h:imaj

Yukar? komutla beraber g:install.wim dosyas?n?n içerisindeki Ultimate versiyonunu h:imaj adl? bir klasöre mount ediyorum.

Komutun ard?ndan bo? olan H:imaj klasörü a?a??daki ?ekle dönü?üyor.

?imdi art?k imaj içerisinde bulunan özelliklerle oynamak mümkün. Öncelikle imaj içerisinde hangi Windows özellikleri var onlar? görüntülüyorum.
dism /image:h:imaj /Get-Features | moreSanki kurulu bir Windows üzerinden özellik ekleyip kald?r?r gibi Windows 7 imaj? içerisinde bulunmas?n? istemedi?imiz özellikleri istedi?imiz gibi özelle?tirebiliyoruz. Ben FreeCell adl? oyunu kald?rmak istiyorum.
dism /image:h:imaj /Disable-Feature:FreeCell


?stedi?im de?i?iklikleri yapt?ktan sonra art?k de?i?ikliklerimi kaydetmeliyim. Bunun için:
dism /commit-Wim /MountDir:h:imaj


Art?k de?i?ikliklerimi de kaydetti?ime göre imaj?m? unmount ederek geçiçi olarak üzerinde çal??mak için kulland???m h:imaj klasöründen kald?rm?? oluyorum.
dism /unmount-Wim /MountDir:h:imaj /commit


Art?k H:imaj klasörü bu komuttan sonra ilke haline geri gelmi? oluyor.

Bundan sonra yapaca??m?z i?lem yeni install.wim dosyam?z? kullanarak ister a? üzerinden istersek de DVD’ye yazarak kurulumlar yapmak!
BakiOnur