Windows 7 Disk Defragmenter ile ayn? anda çoklu disk birle?tirme

Sabit disk üzerindeki verilerin zamanla silinmesi, bir yerden ba?ka bir yere kopyalanmas?, ta??nmas? gibi durumlarda disk üzerindeki verilerin da??n?k bir yap?ya sahip olur. Bu yap? da verilere eri?mede ve isletim sisteminin performansl? olarak çal?mas?nda önemli rol oynar. Disk defragmentation uygulamas? da belirli zamanlarda sabit diskin üzerindeki verilerin bir araya getirilmesini sa?layan araçt?r. Bir s?n?f içerisinde bulunan 40 ö?rencinin rastgele 25 tanesinin s?n?ftan ç?kmas? sonras?nda geriye kalan da??n?k ?ekildeki 15 ö?rencinin ön s?ralara kayd?r?lmas? ve derlenip toplanmas? bu konu için iyi bir örnek olacakt?r.

Disk defragmentation uygulamas? Windows 7 ile beraber bir yenilikle geliyor. Daha önceki sürümlerde ayn? anda yanln?zca bir disk üzerinde çal??abilmeyi mümkün k?lan uygulama Windows 7 ile bu s?n?r? ortadan kald?r?yor. Ayn? anda birden fazla disk üzerinde de disk birle?tirme i?lemini yapabiliyorsunuz..

BakiOnur