Windows 7 BranchCache Design Guide

Windows 7 ‘nin en önemli 5 özelliginden biri olarak kabul edebilece?im BranchCache sayesinde uzak ofisler aras? yap?lan dosya transferlerinin h?zl? ve efektif bir ?ekilde yap?lmas? sa?lan?yor. Band geni?li?ini efektif olarak kullanmak amac?yla uygulanan bu teknoloji ile uzak ofisler aras? yap?lan dosya transferlerinin merkezi sunucular ya da dosyalar? transfer eden kullanici bilgisayarlar? üzerinde “Cache” olarak tutulmas? ve yeni dosya transferleri yap?lmak istendi?inde transferin lokal olarak tutulan Cache bilgisi üzerinden teslim edilmesi sa?alan?yor. Hosted Cache Mode ve Distributed Cache Mode seçenekleriyle kullan?labilen BranchCache ile ayn? dosyalar?n ofisler aras?ndan defalarca transfer edildi?ini dü?ünürsek ciddi oranda a? trafi?ini optimize etti?ini ve band geni?li?inde tasarrufu sa?lad???n? söyleyebiliriz.

Yaln?zca Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 üzerinde kullan?labilen bu teknoloji ile ilgili olarak geçti?imiz günlerde önemli bir dizayn rehberi yay?nland?. Bu dosyaya a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.
BranchCache Design Guide
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=CBF75A21-BC09-4824-B128-1A24EE71A9AA&displaylang=en
 
BranchCache ile ilgili olarak daha önce yay?nlanan dökümanlara a?a??daki linklerden ulasabilirsiniz.
BranchCache Deployment Guide for Windows Server 2008 R2 and Windows 7
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B14F942-B488-4F51-99E1-C4C8834B750E&displaylang=en
BranchCache Technical Overview
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=EE07308F-7C53-4C76-9ED9-670BC25A4C9D&displaylang=en
BranchCache Executive Overview
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A69EEA64-0FB2-4496-966F-2DF64C56D315&displaylang=en
BranchCache Early Adopter’s Guide
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A9A1ED8A-71AB-468E-A7E0-470FD46E46B3&displaylang=en