Windows 7 BitLocker-to-go ile Ç?kar?labilir Sürücülerin sifrelenmesi

Microsoft’un Windows Vista ile görücüye ç?kard??? veri güvenlik çözümü olan BitLocker Drive Encryption ile sabit diskin yüksek güvenlikle korunmas? amaçlanm??t?. Bu yenilik Windows Server 2008 içerisinde de yerini ald?.

Bütün bunlar?n ard?ndan Microsoft, yeni gözdesi olan Windows 7 içerisinde güzel bir at?l?m yaparak BitLocker teknolojisini sabit disklerin yan?nda ç?kar?labilir disklerde de kullanma imkan? sundu. Bu sayede son zamanlarda kullan?m? s?kça artan ta??nabilir belleklerde de yüksek veri güvenli?ini sa?lamak mümkün oldu.

?imdi Windows 7 ile gelen ve Windows Server 2008 R2 üzerinde de kullan?labilecek olan bu yeni özelli?i nas?l kullanaca??m?za bir göz atal?m.

Control Panel içerisinde daha önce Windows Vista’da gördü?ümüzden daha farkl? bir görünüm ile kar??la??yoruz. Art?k yaln?zca sisteme ba?l? olan sabit diskler de?il ç?kar?labilir depolama ayg?tlar? da liste içerisinde görüntüleniyor. BitLocker ile sifreleme yapaca??m?z sürücüyü belirledikten sonra yolumuza devam ediyoruz.

 

Bu noktada sürücünün sisteme tak?ld???nda parola korumal? olmas?n? ve üzerinde sifrelenmi? olan verilerin bu sayede desifre olmas?n? istiyorsak bu durumda parola belirlememiz gerekiyor. ?stenirse bir smart kart ile USB belle?imizin desifre edilmesini de sa?layabiliyoruz.

?imdi s?ra smart kart?m?z?n kaybolmas? ya da USB belle?imizi desifre edecek olan parolan?n unutulmas? durumlar?nda kullanaca??m?z kurtarma parolas?n? belirleyece?imiz bölümde. Burada da kurtarma parolas?n? saklayaca??m?z yeri seçebilir ya da parolay? yazd?rarak ka??t üzerinde saklayabilirsiniz.

Kurtarma parolas?n? bir dosyada saklama seçene?ini seçti?imizde kurtarma parolas?n?n sakland??? dosya a?a??daki gibi olu?ur.

 

E?er haz?rsak art?k ç?kar?labilir sürücümüzü BitLocker To Go teknolojisiyle sifreleyebiliriz.


Benim yapt???m denemede i?lem, %90′? dolu 2 GB bellek için a?a?? yukar? 4 dakika kadar sürüyor. Herhangi bir restart i?lemi gerektirmiyor.

sifreleme i?lemi bitti?inde sifrelenmi? olan sürücü üzerinde bulunan kilit i?areti ile a?a??daki gibi bir görünüm al?yor.

Ç?kar?labilir sürücümü ç?kar?p yeniden takt???mda a?a??daki gibi bir parola ekran? ile kar?? kar??ya kal?yorum. Bu noktada daha önce belirledi?im parolam? yazarak diskin desifre edilmesini sa?layabilirim. Bir Diger opsiyon da “I forgot my password” seçene?i ile daha önceden ba?ka bir lokasyona kaydetmi? oldugum kurtarma parolas?n? belirtildi?i gibi yazarak ç?kar?labilir diskimi ula?mak.

Normal olarak parola yaz?ld???nda ç?kar?labilir disk desifre edilerek verilere ula?mak mümkün oluyor.

 

Desifre edilen disk içerisindeki verilere ve disk hakk?ndaki bilgilere ula??labiliyor.

E?er parolam?z? unuttuysak bu durumda bir a?ama önce “I forgot my password” seçene?ini i?aretleyerek yolumuza devam ediyoruz.

Daha önce olu?turulan 48 haneli kurtarma parolas?n? girerek ç?kar?labilir diskimi bir kereli?e mahsus olmak üzere desifre edebiliyorum.

Diskimi ç?kar?p yeniden takt???mda ise süreç yine ba?tan ba?l?yor. Yani normal parolam? yazmam gerekiyor. ?stenirse ayn? 48 haneli kurtarma parolas? kullan?larak verilere tekrar tekrar ula??labiliyor. Bu uzun parolay? sürekli yazmamak ad?na kuratarma parolas? girildikten sonra “Manage BitLocker” seçene?i ile normal parolan?n de?i?tirilmesi sa?lanabiliyor.

Manage BitLocker seçene?i ile ula??lan menü a?a??daki gibi. Parolalar?n de?i?tirilmesi, kald?r?lmas?, parola yerine smart kart kullan?m?n?n aktif edilmesi gibi seçenekler kullan?labiliyor.

 

Bir çok detayl? ayar?n bulundu?u Group Policy içerisinde BitLocker-to-go ile ilgili ayarlar? da bulmak mümkün. Bu ayarlara da a?a??daki yoldan ulasabilirsiniz.

Windows 7 ile tan??t???m?z, oldukça h?zl? ve güvenli bir çözüm olan BitLocker-to-go teknolojisini tan?d?k. Bir ba?ka Windows 7 yenili?inde görü?mek üzere,

Tesekkürler.

Baki Onur OKUTUCU

Microsoft Certified Trainer