Windows 7 Arkaplan Resminin De?i?tirilmesi (Logon Screen Background Image)

Windows 7 aç?l?? ekran?n?n (logon) arka plan resmini herhangi üçüncü parti bir yaz?l?m ya da illegal bir script kullanmadan da de?i?tirebilirsiniz. Windows registry içerisinde yap?lacak olan küçük bir ayar de?i?ikli?i ile bu özelli?i aktif hale getirebilirsiniz.
A?a??daki registry ayar?n? bir metin dosyas? içerisine yaz?p .reg uzant?s?yla kaydedip ard?ndan çal??t?rd?ktan sonra Windows 7 aç?l?? ekran? arka plan resmini de?i?tirebilirsiniz.
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionAuthenticationLogonUIBackground]
“OEMBackground”=dword:00000001

Ayar? uygulad?ktan sonra %windir%system32oobe yoluna info isimli bir klasör olu?turulmal?. Bunun ard?ndan info klasörü içerisine de backgrounds isimli yeni bir klasör daha olu?turulmal?d?r. ??te uygulamak istedi?imiz arka plan resminin bu klasör içerisine kopyalanmas? gerekiyor. Fakat bu konuda baz? kurallar var. ??te bu kurallar:

1) Dosya boyutu 256 KB alt?nda olmal?.
2) Dosya ismi a?a??dakilerden biri olmal?d?r.

 • backgroundDefault.jpg
 • background768×1280.jpg 
 • background900×1440.jpg
 • background960×1280.jpg
 • background1024×1280.jpg
 • background1280×1024.jpg
 • background1024×768.jpg
 • background1280×960.jpg
 • background1600×1200.jpg
 • background1440×900.jpg 
 • background1920×1200.jpg
 • background1280×768.jpg
 • background1360×768.jpg

Varsay?lan Görünüm


Yeni GörünümBakiOnur