Teknik Topluluklar Bulu?uyor!

 

 

Teknik Topluluklar Bulu?uyor ba?l??? alt?nda tamamlamay? planlad???m?z seminerlerin ilkini Windows 7/Windows Server R2 ad?yla, 2 Ekim Cuma günü Microsoftun ?stanbul ofisinde gerçekle?tirdik. Gösterdi?iniz yo?un ilgi için çok Tesekkür ederiz.

Türkiyede bir ilk olma özelli?i ta??yan bu seminerler ile; Internet portalleri ve e-postalarla BT sorunlar?n? çözen, birçok konuda rehberlik sunan, yeni teknolojilere önderlik yapan ve bili?im sektörünün çok önemli bir parças? olan Teknik Topluluklar?n bir araya gelmeleri ve birikimlerini payla?malar? amaçlan?yor.

Çözümpark, MCPTürk, Mshowto, Sistem Uzmani ve Sitebuilders y?llard?r yapt?klar? gibi, yeni teknolojileri herkesin daha iyi anlayabilmesi için sektörün en tecrübeli isimlerini bir araya getiriyorlar. Böylece hem teknik düzeyi yüksek sunumlar gerçekle?tiriliyor, hem de 5 teknik toplulu?un sinerjisi ortaya ç?k?yor.

Son ikisi 6 Kas?m ve 3 Aral?kta gerçekle?ecek bu seminer dizisini kaç?rmaman?z? tavsiye ediyoruz.

 

2. Seminer: Exchange 2010 ile Yeni Nesil Mesajla?ma


Microsoft Exchange, Birçok kurumun mesajla?ma altyap?s?n?n temelini olu?turuyor. Exchange 2010 ise getirdi?i birçok yenilik ile kurumlara h?z, verimlilik ve performans art??? sa?l?yor. Sahadaki çal??anlar?n ofiste olmasalar dahi sesli mesajlar dahil tüm mesajlar?na kolayl?kla eri?meleri ve Exchange üzerinde ar?ivlenen mesajlara Outlook ile h?zl? eri?im son kullanicilar?n mesajla?ma deneyimlerini bir üst seviyeye ç?kart?yor. Exchange 2010, sundu?u performans art??? ve yeni e-posta denetimi ve güvenli?i özellikleri ile gelecekteki mesajla?ma ihtiyaçlar?n? en iyi ?ekilde kar??layacak.

 

Gündem

14:00 – 14:50

Exchange 2010a Giri? | Baki Onur Okutucu, Sistem Uzmani

    

15:00 – 15:50

Exchange 2010 ile Her Yerden Eri?im | Sait Saduno?lu, Mshowto

    

16:00 – 17:00

Exchange 2010 ile Güvenlik ve Uygunluk | Mümin Çiçek, Çözümpark

    

 

 

Tarih

:

6 Kas?m 2009, 14:00 – 17:00

Yer

:

Microsoft ?stanbul Ofisi
Levent Mahallesi, Ayd?n Sokak, No:7, Levent, 34340 ?stanbul
Haritay? görmek için t?klay?n

 

 

Seminer: Forefront Reloaded: Yeni Güvenlik Çözümleri


Forefront Güvenlik Ailesi yeni çözümlerle birlikte gücünü ve etkinli?ini artt?r?yor. URL Filtering, Web Antivirüs, SSL Inspection, Sald?r? Tespit Sistemleri, Cloudmark Geli?mi? Anti-Spam Özellikleri, Endpoint Security, Merkezi Yönetim ve Korelasyon özellikleri mevcut, Firewall, SSL VPN, Antivirüs özelliklerine ekleniyor ve Uçtan Uca Güvenlik Gerçek anlam?yla ortaya ç?k?yor. Bu seminerde konunun bütün uzmanlar?ndan Forefront güvenlik çözümleri ile ilgili detayl? bilgiler alabilirsiniz.

 

Tarih

:

3 Aral?k 2009, 14:00 – 17:00

Yer

:

Microsoft ?stanbul Ofisi    
Levent Mahallesi, Ayd?n Sokak, No:7, Levent, 34340 ?stanbul