Swissotel Advanced Exchange Server 2010 Workshop

Geçti?imiz günlerde BilgeAdam & Microsoft Türkiye i?birli?iyle Swissotel’de güzel bir etkinlik gerçekle?tirdik. BilgeAdam’dam Kurumsal’dan An?l ERDURAN arkada??mla birlikte sahne ald???m?z ve 4 oturumda gerçekle?en etkinlikte geli?mi? Exchange Server 2010 senaryolar?na yer verdik. Etkinli?e 15’e yak?n üst düzey IT yöneticisi özel davetle kat?ld?.

Swissotel’in büyüleyen manzaras?yla birlikte 14’üncü katta gerçekle?tirdi?imiz etkinlikten bir kaç manzara…

Kendi ad?ma güzel bir etkinlik oldugunu söyleyebilirim. Eme?i geçen herkese ve özellikle kat?l?mc?lara çok Tesekkür ediyorum.

Sunuma ait dosyalar? ise önümüzdeki günlerde burada payla??yor olaca??m.