Powershell içerisinde Ingilizce-Türkçe Sözlük

Günlük HAYATIm?zda, özellikle yaz??malar?m?zda s?kl?kla kulland???m?z Ingilizce-Türkçe sözlükleri bilirsiniz. Bazen gün içerisinde spesifik bir kelime için defalarca ziyaret ederiz bu siteleri.

Powershell HAYATIm?z?n her an?nda yan?m?zda malum. Küçük ama kullan??l? bir script ile Powershell’inize sözlük özelli?i kazand?rmak istemez misiniz?

Ben kendim için yazd???m ve oldukça faydas?n? gördü?üm bu script’i sizlerle de payla?mak istiyorum. Günlük i?lerinizi yaparken -hele bir de benim gibi çok s?k Powershell kullan?yorsan?z- dikkatinizi dap?tmadan çal??t???n?z pencere içerisinde sözlü?ünüzü kullanabilirsiniz. Nas?l m??

Öncelikle ihtiyac?m?z olan script’in Powershell her aç?ld???nda yüklenmesi gerekir. Bunun için profil yolunuzda (a?a??daki resim) a?a??daki gibi bir dosya olu?turmal?s?n?z.

E?er Documents klasörünüzün içinde WindowsPowershell adl? bir klasör yoksa kendiniz olu?turmal?s?n?z. ?çerisine de profile.ps1 isimli bir dosya olu?turulmal?.

Bundan sonra ise a?a??da gördü?ünüz kodu profile.ps1 dosyas?n?n içerisine kopyalamak gerekiyor.

function sozluk($kelime){

$ie = new-object -com “InternetExplorer.Application”

$ie.navigate(“http://www.zargan.com/sozluk.asp?sozcuk=$kelime”)

start-sleep -s 2

$sonuc=$ie.Document.body.innertext

$sonuc | set-content sonuc.txt

 

#####################################################

###### Suzme islemini yapalim ve ekranda ############

###### yalnizca sonuclarin gorunmesini saglayalim ###

#####################################################

 

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “fiil?DS”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “?DS”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “© 2001-2011, Zargan ingilizce sözlük | Kullan?m ?artlar? | ?leti?im | Reklam | Yazan: Ugur | Çizen: Ahmet | Zargan Ma?azas?”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace ” Ingilizce Kursu | Sitene ekle | Mesajlar | Son arad?klar?m |”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “EnglishZargan Ingilizce Sözlük”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “Üye Giri?iÜye Ol”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “TürkçeIngilizceTürKaynak”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

 

#####################################################

#####################################################

 

$sonuc=get-content sonuc.txt

$sonuc | foreach {write-host $_ -foregroundcolor “yellow”}

$ie.quit()

remove-item sonuc.txt

}

 

Art?k sözlü?ümüz emrinizde!

Powershell’i çal??t?r?p a?a??daki ?ekilde kelime aratabilirsiniz.

Sozluk onur

Internet ba?lant?n?z oldugunu kontrol etmeniz gerekti?ini söylemekte fayda var elbette! : )

zargan.com’a da Tesekkür edelim bu güzel site için. : )

Tesekkürler,

BakiOnur