Microsoft Vice President Marco Comastri ile Yuvarlak Masa Toplant?s?’nday?z

3 Aral?k 2009 Per?embe günü Microsoft Türkiye ofisinde önemli bir toplant? yap?ld?. Toplant?n?n amac? ülkemizi ziyaret eden Microsoft Corp. MEA Vice President (Microsoft Genel Müdür Yard?mc?s?) Marco Comastri ile tan??mak ve kar??l?kl? bilgi al??veri?inde bulunmakt?. Toplant?ya Microsoft RD ve Microsoft MVP’ler davet edildi. Oldukça önemli konular?n konu?uldu?u toplant? yakla??k 90 dakika kadar devam etti. Toplant?ya ait resimleri a?a??da bulabilirsiniz. Bu toplant?n?n gerçekle?mesini sa?layan MVP lead’imiz Baransel DO?AN’a ve ilgili Microsoft çal??anlar?na çok Tesekkür etmek istiyorum.