Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance 2009

Microsoft, Desktop Optimization Pack 2009 ile masaüstü yönetimi için yüksek kaliteli uygulamalar? bir arada sunuyor. Özellikle masaüstü sanalla?t?rma, uygulama sanalla?t?rma, envanter yönetimi, hata izleme gibi önemli görevleri yürütmek için tasarlanm?? olan paket, kendi içerisinde 6 farkl? araç içeriyor. Bu araçlar ve i?levleri ise ?öyle:

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 1.0 (Med-V):

Sanal bilgisayarlar?n istemci bilgisayarlara deploy edilmesi ve merkezi olarak sanal disk imajlar?n?n yönetilebilmesini sa?layan yap?y? sunuyor. Bu sayede büyük yap?larda farkl? istemci ve donan?m tiplerinde bile geriye dönük uygulamalar?n ve uygulama uyumlulul?unun sa?lanabilmesi mümkün oluyor.

Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 6.0 (DaRT):

?stemcilerde meydana gelen olas? problemlerin h?zl? çözümünü amaçlayan bu uygulama kendi içerisinde bir çok ufak ama kullan??l? araç bar?nd?r?yor. Bunlar:

· Disk Commander

· ERD Registry Editor

· Standalone System Sweeper*

· ERD Commander

· ERD Help

· LockSmith

· Crash Analyzer

· Explorer

· File Search

· File Restore

· Hotfix Uninstall

· System Information

· TCP/IP Config

· Map Network Drive

· Solution Wizard

· Services & Drivers

· Disk Management

· Disk Wipe

· Event Viewer

· Autoruns

· Zip/Unzip

· System File Repair

 

Microsoft Application Virtualization for Desktops 4.5 (App-V):

MDOP ailesinin belki de en çarp?c? ö?elerinden biri olan App-V ile bir platform üzerinde farkl? platformlara ait uygulamalar?n kullan?lmas? sa?lanabiliyor. Örne?in Windows XP üzerinde ayn? anda hem Office 2000 hem Office 2003 ve hem de Office 2007’yi kullanabilirsiniz. En güzel yanlar?ndan biri de bu uygulamalar?n hiç birisinin istemci bilgisayar üzerine yüklenmiyor olmas?. Bu sayede istemciler h?zl? bir ?ekilde sunucu üzerinde sanalla?t?r?lm?? uygulamalar? kullanabiliyorlar. Daha önceleri SoftGrid ismiyle sunulan bu uygulama sanalla?t?rma arac? MDOP 2009 ile App-V ismini ald?. Yeni nesil Windows 7 üzerinde kullan?labilen Virtual Windows XP Mode seçene?i de buna benzer bir çözüm sunuyor. App-V’nin buradaki fark? ise merkezi olarak bütün istemciler için çözüm olu?turabiliyor olmas?.

Microsoft Advanced Group Policy Management 3.0:

MAGPM 3.0; geli?mi? Group Policy seçenekleriyle, özellikle yetkilendirme, yönetim ve delegasyon gibi konularda önemli art?lar sunuyor.

System Center Desktop Error Monitoring 3.0 SP1:

A? içerisindeki bilgisayarlar?n hata takibi ve yönetimini merkezi olarak yapmak için kullan?lan bir araç. System Center ailesinin bir ferdi olan DEM, özellikle istemci bilgisayarlarda meydana gelen hatalar?n izlenebilmesi için oldukça kullan??l? bir araç.

Microsoft Asset Inventory Service:

Kurulu yap?n?z içerisinde detayl? bir envanter ç?karma fikrinizi gerçekle?tirebilmeniz için tasarlanm?? bir araç. Oldukça yararl?.