Hyper-V Server 2008 R2 Beta

Microsoft’un sanalla?t?rma teknolojisindeki sava?ç?s? Hyper-V Windows Server 2008 ile birlikte kullan?lmaya ba?lanm??t?. Hypervisor ad?yla duyurulmu? olan bu sanalla?t?rma çözümü, isletim sisteminin içerisinde sonradan yüklenebilen bir server rolü olarak kullan?lmaktayd?. Bu sebeple sanal makinelerin isletim sisteminin içerisinde olu?turulmas? gerekiyor ve dolay?s?yla sistem kaynaklar? istenilenden fazla kullan?l?yordu. Bunun sebebi ise zaten host isletim sisteminin kendisinin al?koydu?u sistem kaynaklar?yd?.

Microsoft tüm bunlar?n ?????nda ilk olarak Eylül 2008’de Hyper-V teknolojisini ayr? bir platform olarak ç?karma karar? ald?. Böylece isletim sisteminden ba??ms?z, yaln?zca kendi ba??na bir server üzerinde çal??abilen adeta çok hafif bir isletim sistemi olarak haz?rland?. T?pk? ServerCore isletim sisteminde oldugu gibi çok s?n?rl? arayüz deste?i ile olabildi?ince az kaynak harcama ve kaynaklar?n neredeyse %99’unu sanal makinelere tahsis etme yoluna gidildi. Bu yeni minik isletim sistemine de Hyper-V Server 2008 ad? verildi. Tamamen ücretsiz olarak da??t?lan bu uygulama bu özelli?iyle de IT çevrelerinin ilgisini çekmeyi ba?ard?. Bu geli?imin hemen ard?ndan da Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Beta sürümünü yay?nlad?. Bu en yeni sürümün birkaç farkl?l??? bulunuyor. ?imdi gerek genel Hyper-V Server 2008 yap?s?na gerekse R2 Beta ile gelen yeniliklere bir göz atal?m.
Bildi?imiz gibi Hyper-V özelli?i yaln?zca 64-bit i?lemciler ile kullan?labilen bir özellikti. Bu yönüyle Hyper-V Server 2008 de elbette 64-bit i?lemci mimarisi gereksinimi duyar. Yüksek i?lemci deste?i ile Windows Server 2008 R2 Enterprise ve DataCenter sürümleridne 32 i?lemciye kadar destek verilebiliyor. Bellekte ise bu durum 1 TB seviyesinde.
Donan?msal bu desteklerin yan? s?ra çok uzun zamand?r beklenen Live Migration özelli?i nihayet Hyper-V Server 2008 R2 ve Windows Server 2008 R2 ile destekleniyor. Bu teknoloji ile birlikte bir fiziksel sunucu üzerinde çal??an sanal makinelerin çal???rlarken ba?ka bir fiziksel sunucuya ta??nabilmeleri ve bu esnada kesintisiz hizmetlerine devam etmeleri amaçlan?r. ??te bu önemli özellik Microsoft’un daha önceleri duyurdupu ve beklenen en önemli geli?imdi diyebiliriz.
?lk bak??ta arayüz imkan? sunmad??? için zor bir yönetimi oldugu dü?ünülse de asl?nda çe?itli yönetim metotlar?yla efektif ve h?zl? bir yönetim sergilenebiliyor. Hyper-V Server 2008 ve R2 kendi içerisinde hvconfig ad?nda bir konfigürasyon arac? taraf?ndan yönetilebiliyor. Basit yönetim görevleri bu araç ile sa?lanabiliyor. Sunucun isminin de?i?tirilmesi, domain üyeli?i, basit network ayarlar? buna örnek olarak verilebilir.

 
Daha geli?mi? faaliyetler için ise Ba?ka bir Windows Server 2008 içerisinde bulunan Hyper-V Manager arayüzü ile uzaktan yönetim de sa?lanabiliyor.

?stenirse ortamdaki bütün Hyper-V Server yüklü sunucular?n, bu sunucular üzerindeki sanal makinelerin ve Vmware ESX üzerinde ko?an sanal makinelerin yönetimini tek bir merkezden sa?lamak amac?yla olu?turulan System Center Virtual Machine Manager 2008 SP1 sayesinde efektif ve geli?mi? bir yönetim sa?lanabiliyor.

System Center Virtual Machine Manager 2008 deneme sürümü için,
http://technet.microsoft.com/tr-tr/evalcenter/cc793138(en-us).aspx ,
Hyper-V Server 2008 R2 kurulduktan sonra yukar?da bahsetmi? oldugum yöntemlerle sanal makinelerin olu?turulmas? sa?lanabilir. Hyper-V Server 2008 R2 üzerine sanal olarak yüklenebilecek olan sanal isletim sistemleri ise:

  • Windows Server 2008 R2,
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows 2000 Server
  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 10
  • Windows 7
  • Windows Vista SP1
  • Windows XP SP3/SP2

     

?imdi Hyper-V Server 2008, Hyper-V Server 2008 R2 ve Windows Server 2008 R2 aras?ndaki farkl?l?klara ve yeni özelliklere bir göz atal?m:

Hyper-V Server 2008 R2 Beta’y? download etmek için,
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6067CB24-06CC-483A-AF92-B919F699C3A0
 
Tesekkür Ederim,
Baki Onur OKUTUCU
Microsoft Certified Trainer