Disk2vhd ile disklerinizi sanalla?t?r?n

Mark Russinovich ve Bryce Cogswell taraf?ndan geli?tirilen bu ufak araç ile kulland???n?z fiziksel platformlar? VHD’ye (Virtual Hard Disk) dönü?türebilirsiniz. Böylece elde etti?iniz bu .vhd uzant?l? sanal disklerinizi Hyper-V sunucunuz üzerinde kullanarak sunucular?n?z? sanalla?t?rabilece?iniz gibi Windows 7 içerisine de do?rudan do?ruya mount edebilirsiniz. Windows 7 Vhd mount özelli?i hakk?nda daha fazla bilgi

Bu ve bunun gibi birçok arac?n ücretsiz olarak payla??ld??? Sysinternals ailesine ula?man?n en kolay yolu nerede olursan?z olun, hangi network’de olursan?z olun \live.sysinternals.comtools yoluna göz atmak.