Deploying Windows 7 A to Z

Microsoft taraf?ndan “A’dan Z’ye Windows 7 Deployment” döküman? ile çe?itli ölçeklerde Windows 7 kurulumlar? yapabilirsiniz. Microsoft’un son zamanlarda isletim sistemi da??tmak için kulland??? çok çe?itli araçlar bulunuyor. SCCM, MDT, BDD, WDS bunlardan baz?lar?. Elbette bu araçlar?n hangi ölçekler ve ortamlar için kullan?laca??na karar vermek ilk a?amada çok kolay olmuyor. Hem migration hem de enterprise seviyede deployment noktas?nda yard?mc? olaca??n? dü?ündü?üm bu güzel rehberi hemen a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=DFAFB346-97DD-4FCA-947E-3D9149834DA6&displayLang=en