Windows 7 & Windows Server 2008 R2 SP1 Yayında!


Çıktığı günden beri rekorlara imza atan, bugüne kadarki en performanslı Windows olan Windows 7’nin SP1 versiyonu dağıtılmaya başlandı. Şimdilik yalnızca Technet ve MSDN abonolerinin erişebildiği SP1 kurulum dosyalarına önümüzdeki günlerde herkes erişebiliyor olacak. Windows 7’nin yanında Windows Server 2008 R2 SP1 de kullanıma sunuldu. Tek bir dosya ile 2 isletim sistemini de güncelleştirmek mümkün.

Continue Reading Windows 7 & Windows Server 2008 R2 SP1 Yayında!

Active Directory BitLocker Recovery Password Viewer (Windows 7 & Windows Server 2008 R2)

Client makinelerin Bitlocker ile sifrelenmeleri durumunda, kurtarma anahtar?n?n (RecoveryKey) Active Directory ortam?nda saklanmas?n? sa?layabilirsiniz. Bu sayede kullanicilar?n sifreledikleri alana ula?mak için girdikleri parolalar? veya USB belleklerini kaybetmeleri durumunda merkezi olarak anahtarlar? Active Directory ortam?nda geri ça??rabilirsiniz. Bu i?lemin yap?labilmesi için Group Policy ile BitLocker teknolojisinin aktif edilip spesifik detaylar?n?n da konfigüre edilmesi gerekiyor ki sifreleme ve kurtarma anahtarlar? Active Directory veritaban?nda tutulabilsin. Active Directory Users and Computers konsolu içerisinde bu bilgiye ula?abilmek için farkl? yollar bulunuyor. BitLocker ile anahtarlar?n merkezi olarak tutulmas? ile ilgili ayr?nt?lar? daha sonraki yaz?lar?mda payla??yor olaca??m.

E?er Windows Server 2008 R2 bir sunucuya sahipseniz ya da Windows 7 üzerinden yönetim gerçekle?tiriyorsan?z bu durumda bir eklenti yüklemenize gerek kalm?yor. Tek yapman?z 2008 R2 için gereken Server Manager / Features / Remote Server Administration Tools / BitLocker / BitLocker Recovery Key Password Viewer özelli?ini yüklemek . Windows 7 için ise Add Remove Program alt?ndan ayn? arac? yükleyebilirsiniz.


Bu yüklemenin ard?ndan Active Directory Users and Computers içerisinde Domain üzerine t?klay?p Actions menüsüne geldi?inizde Find Bitlocker Recovery Password bölümünün olu?turu?unu görebilirsiniz.


E?er Windows Server 2008 veya Windows Vista ile çal???yorsan?z bu durumda yukar?da bahsetti?im arac? kendinizin indirmesi ve kurmas? gerekiyor. Bu arac? da a?a??daki linken bulabilirsiniz.

Active Directory BitLocker Recovery Password Viewer

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2786fde9-5986-4ed6-8fe4-f88e2492a5bd&displaylang=en

 

BitLocker ile ilgili Diger yararl? araç ve dökümanlar için a?a??daki linklere bir göz atman?zda fayda var.

Configuring Active Directory to Back up Windows BitLocker Drive Encryption and Trusted Platform Module Recovery Information

BitLocker Repair Tool

BitLocker Drive Preparation Tool

Windows 7 Walkthrough: BitLocker and BitLocker to Go

Windows BitLocker Drive Encryption Design and Deployment Guides

Continue Reading Active Directory BitLocker Recovery Password Viewer (Windows 7 & Windows Server 2008 R2)

Microsoft Türkiye Windows Server 2008 R2 & Windows 7 Geli?mi? Group Policy Ayarlar? Seminerim

“Teknik Topluluklar Bulu?uyor” temas? alt?nda Microsoft Türkiye’de verdigimiz seminerlerden biri olan bu seminerde de Windows Server 2008 R2 ve Windows 7’ye ili?kin yeni özelliklere ve demolara yer verdim. Kaç?ranlar için i?te seminer videosu!
http://vimeo.com/11357724

Continue Reading Microsoft Türkiye Windows Server 2008 R2 & Windows 7 Geli?mi? Group Policy Ayarlar? Seminerim

Microsoft Seminerim – TTB – Windows Server 2008 R2 – Windows 7 Advanced Group Policy

“Teknik Topluluklar Bulu?uyor” ad? alt?nda düzenledi?imiz seminerler zincirinin bir halkas?n? da bugün Microsoft ?stanbul Ofisi’nde gerçekle?tirdik. Benimle beraber 3 MVP olarak sahne ald???m?z seminerde ben Windows Server 2008 R2 ve Windows 7 ile gelen yeni Group Policy özelliklerinden bahsettim. Oldukça yo?un bir kat?l?mc? kitlesinin izledi?i seminer teknik olarak oldukça yüksek seviyedeydi (Level 300- 400). Seminere ait video görüntülerini önümüzdeki günlerde burada payla??yor olaca??m. Seminere fiziksel olarak kat?lamayan ki?iler de Live Meeting sayesinde görüntülü ve sesli olarak sunumu takip etme olana?? buldular. Destekleri için Microsoft Türkiye ekibine Tesekkür etmek istiyorum.

Siz de a?a??daki linkten seminerin sunum kayd?na ulasabilirsiniz.

https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032445785&EventCategory=5&culture=tr-TR&CountryCode=TR

Bu adrese girdi?inizde “Kay?t Ol” butonuna basarak kayd?n?z? yapt?r?n. Bunun sonras?nda download linkine ula?abiliyor olacaks?n?z. ?yi Seyirler!

Continue Reading Microsoft Seminerim – TTB – Windows Server 2008 R2 – Windows 7 Advanced Group Policy

Windows 7 BranchCache Design Guide

Windows 7 ‘nin en önemli 5 özelliginden biri olarak kabul edebilece?im BranchCache sayesinde uzak ofisler aras? yap?lan dosya transferlerinin h?zl? ve efektif bir ?ekilde yap?lmas? sa?lan?yor. Band geni?li?ini efektif olarak kullanmak amac?yla uygulanan bu teknoloji ile uzak ofisler aras? yap?lan dosya transferlerinin merkezi sunucular ya da dosyalar? transfer eden kullanici bilgisayarlar? üzerinde “Cache” olarak tutulmas? ve yeni dosya transferleri yap?lmak istendi?inde transferin lokal olarak tutulan Cache bilgisi üzerinden teslim edilmesi sa?alan?yor. Hosted Cache Mode ve Distributed Cache Mode seçenekleriyle kullan?labilen BranchCache ile ayn? dosyalar?n ofisler aras?ndan defalarca transfer edildi?ini dü?ünürsek ciddi oranda a? trafi?ini optimize etti?ini ve band geni?li?inde tasarrufu sa?lad???n? söyleyebiliriz.

Yaln?zca Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 üzerinde kullan?labilen bu teknoloji ile ilgili olarak geçti?imiz günlerde önemli bir dizayn rehberi yay?nland?. Bu dosyaya a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.
BranchCache Design Guide
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=CBF75A21-BC09-4824-B128-1A24EE71A9AA&displaylang=en
 
BranchCache ile ilgili olarak daha önce yay?nlanan dökümanlara a?a??daki linklerden ulasabilirsiniz.
BranchCache Deployment Guide for Windows Server 2008 R2 and Windows 7
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B14F942-B488-4F51-99E1-C4C8834B750E&displaylang=en
BranchCache Technical Overview
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=EE07308F-7C53-4C76-9ED9-670BC25A4C9D&displaylang=en
BranchCache Executive Overview
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A69EEA64-0FB2-4496-966F-2DF64C56D315&displaylang=en
BranchCache Early Adopter’s Guide
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A9A1ED8A-71AB-468E-A7E0-470FD46E46B3&displaylang=en

Continue Reading Windows 7 BranchCache Design Guide

Windows 7 & 2008 R2 Performance Improvements

Windows Server 2008 R2 ile birlikte emektar Terminal Server ismi tarihe kar??t?. Yerini Remote Desktop Services’e b?rakan Terminal Server mimarisi, Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 içerisinde çok ciddi yeniliklere yer veriyor. Gerek görselli?i, gerek optimizasyonu ve gerekse sanalla?t?rma gibi teknolojilerle uyumlu çal??mas? ile ad?ndan s?kl?kla bahsettiriyor. Remote Desktop Services’in Windows 7 ve 2008 R2 içerisindeki performans?n? artt?rmaya yönelik haz?rlanan rehbere a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E4D25D08-AE40-4C5C-AC81-EAACDC9923D3&displaylang=en

Continue Reading Windows 7 & 2008 R2 Performance Improvements

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (Med-V) 1.0 Kurulum Rehberi

Microsoft’un Enterprise masaüstü sanalla?t?rma arac? olan Med-V ile sanal isletim sistemlerini gerçek ortam?n?za entegre edebilir, h?z, güvenlik ve verimlili?i ayn? anda ya?ayabilirsiniz. Microsoft’un geçti?imiz günlerde yay?nlad??? ad?m ad?m Med-V kurulum rehberine a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=fc7bef1d-2830-4848-8ed5-af555998650a#tm

Continue Reading Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (Med-V) 1.0 Kurulum Rehberi

Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance 2009

Microsoft, Desktop Optimization Pack 2009 ile masaüstü yönetimi için yüksek kaliteli uygulamalar? bir arada sunuyor. Özellikle masaüstü sanalla?t?rma, uygulama sanalla?t?rma, envanter yönetimi, hata izleme gibi önemli görevleri yürütmek için tasarlanm?? olan paket, kendi içerisinde 6 farkl? araç içeriyor. Bu araçlar ve i?levleri ise ?öyle:

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 1.0 (Med-V):

Sanal bilgisayarlar?n istemci bilgisayarlara deploy edilmesi ve merkezi olarak sanal disk imajlar?n?n yönetilebilmesini sa?layan yap?y? sunuyor. Bu sayede büyük yap?larda farkl? istemci ve donan?m tiplerinde bile geriye dönük uygulamalar?n ve uygulama uyumlulul?unun sa?lanabilmesi mümkün oluyor.

Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 6.0 (DaRT):

?stemcilerde meydana gelen olas? problemlerin h?zl? çözümünü amaçlayan bu uygulama kendi içerisinde bir çok ufak ama kullan??l? araç bar?nd?r?yor. Bunlar:

· Disk Commander

· ERD Registry Editor

· Standalone System Sweeper*

· ERD Commander

· ERD Help

· LockSmith

· Crash Analyzer

· Explorer

· File Search

· File Restore

· Hotfix Uninstall

· System Information

· TCP/IP Config

· Map Network Drive

· Solution Wizard

· Services & Drivers

· Disk Management

· Disk Wipe

· Event Viewer

· Autoruns

· Zip/Unzip

· System File Repair

 

Microsoft Application Virtualization for Desktops 4.5 (App-V):

MDOP ailesinin belki de en çarp?c? ö?elerinden biri olan App-V ile bir platform üzerinde farkl? platformlara ait uygulamalar?n kullan?lmas? sa?lanabiliyor. Örne?in Windows XP üzerinde ayn? anda hem Office 2000 hem Office 2003 ve hem de Office 2007’yi kullanabilirsiniz. En güzel yanlar?ndan biri de bu uygulamalar?n hiç birisinin istemci bilgisayar üzerine yüklenmiyor olmas?. Bu sayede istemciler h?zl? bir ?ekilde sunucu üzerinde sanalla?t?r?lm?? uygulamalar? kullanabiliyorlar. Daha önceleri SoftGrid ismiyle sunulan bu uygulama sanalla?t?rma arac? MDOP 2009 ile App-V ismini ald?. Yeni nesil Windows 7 üzerinde kullan?labilen Virtual Windows XP Mode seçene?i de buna benzer bir çözüm sunuyor. App-V’nin buradaki fark? ise merkezi olarak bütün istemciler için çözüm olu?turabiliyor olmas?.

Microsoft Advanced Group Policy Management 3.0:

MAGPM 3.0; geli?mi? Group Policy seçenekleriyle, özellikle yetkilendirme, yönetim ve delegasyon gibi konularda önemli art?lar sunuyor.

System Center Desktop Error Monitoring 3.0 SP1:

A? içerisindeki bilgisayarlar?n hata takibi ve yönetimini merkezi olarak yapmak için kullan?lan bir araç. System Center ailesinin bir ferdi olan DEM, özellikle istemci bilgisayarlarda meydana gelen hatalar?n izlenebilmesi için oldukça kullan??l? bir araç.

Microsoft Asset Inventory Service:

Kurulu yap?n?z içerisinde detayl? bir envanter ç?karma fikrinizi gerçekle?tirebilmeniz için tasarlanm?? bir araç. Oldukça yararl?.

Continue Reading Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance 2009

Windows 7 destekli Microsoft Assessment and Planning Toolkit 4.0

Microsoft’un çok amaçl? envanter ve planlama arac? olan Microsoft Assessment and Planning Toolkit, art?k 4.0 sürümüyle Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 deste?i de sunuyor.

Araç içerisinde Discovery and Readiness ad?n? ta??yan özellik ile a? içerisinde bulunan bütün bilgisayarlar hakk?nda geni? bilgiler edinmek mümkün oluyor. Ortam içerisinde Windows 7, Windows Vista ya da Windows Server 2008 R2 destekleyebilecek olan bilgisayarlar da otomatik olarak taranabiliyor. Böylece donan?msal maliyetlerin planlanmas?, yat?r?m süreçlerininn efektif olarak yap?land?r?labilmesi mümkün oluyor. Yeni sürümle gelen baz? özellikler ise ?unlar:

 • Windows 7 Donan?m Tespiti
 • Windows Server 2008 R2 Donan?m Tespiti
 • Virtualization ROI (Return of Investment) Arac?
 • Vmware sanal makine tarama
 • Hyper-V 2008 R2 Sanalla?t?rma Planlama
 • Microsoft partnerleri için teklif özelle?tirme

Arac? indirmek için a?a??daki linki kullanabilirsiniz.

https://connect.microsoft.com/site/sitehome.aspx?SiteID=297

Continue Reading Windows 7 destekli Microsoft Assessment and Planning Toolkit 4.0

Windows 7 DirectAccess Gereksinimleri

Windows 7’nin network konusundaki geli?imlerinden biri olan DirectAccess sayesinde lokasyon ba??ms?z lokal a?a ba?lanabilmek mümkün olabiliyor. Herhangi bir VPN ba?lant?s?na gerek kalmadan bilgisayar seviyesinde yap?lan sertifika tabanl? kimlik do?rulama ve ba?lant? ile bilgisayar aç?l?r aç?lmaz lokal a?a ba?lant? gerçekle?tirilebiliyor. Böylece ikinci bir ba?lant? kurma ve kimlik do?rulama sürecinden geçme gere?i bulunmuyor. Bu teknoloji için uzak istemcinin ba?lant? kuraca?? bir DA Server’a (Direct Access Server) ba?lanmak gerekiyor. DA sunucunun arka planda entegrasyon içinde bulundu?u Active Directory ve NPS (Network Policy Server) ile bu yap? tamamlan?yor. Sadece Windows 7 istemcilerle ve Windows Server 2008 R2 sunucularla kullan?labilen bu özellik için a?a??daki ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor.

 • Biri internete Digeri yerel a?a ba?l?, 2 network kart? olan bir Windows Server 2008 R2 Direct Access Server yap?land?r?lmal?d?r.
 • DirectAccess Server’?n Internet’e bakan network kart?n?n 2 adet Public IP adresine ihtiyac? vard?r. Bu adresler ard???k olmal?d?r.
 • DirectAccess client olarak kullanilacak Windows 7 istemci yap?land?r?lmal?d?r.
 • Üzerinde DC ve DNS rollerini bar?nd?ran en az bir Windows Server 2008 veya Windows Server 2008 R2 yap?land?r?lmal?d?r.
 • Smart card ile kimlik do?rulamas? yap?lacaksa Windows Server 2008 R2 üzerinde Active Directory Domain Services (AD DS) kullan?lmal?d?r.
 • Bilgisayar, smart card, NAP health gibi sertifikalar?n istemciler için yay?nlanabilmesi amac?yla Active Directory Certificate Services yap?land?r?lmal?d?r.
 • Opsiyonel olarak kullan?labilen IPSec kurallar? yap?land?r?lmald?r.
 • DirectAccess sunucu üzerinde ISATAP, Teredo, and 6to4 gibi tünel protokolleri aktif edilmelidir.
Continue Reading Windows 7 DirectAccess Gereksinimleri