Windows Server 2008 R2 Offline Domain Join

Fiziksel bir ba?lant? zorunlulupu gerektiren domain join i?lemi kimi zaman s?k?nt?lar olu?turmu?tur. Ba?lant?n?n olmamas?, network alt yap?s?n?n henüz kurulmam?? olmas?, yeni bir yap?lanma ya da server de?i?ikli?i gibi nedenlerle Domain Controller’a ba?lanamayan client bilgisayarlar?n domain’e join olabilmeleri de mümkün de?ildi. Windows Server 2008 R2 ile beraber gelen Offline Domain Join özelli?i ile Windows 7 client bilgisayarlar?n Domain Controller ile ba?lant?lar? olmasa bile belirtilen spesifik bir domain’e join olabilmeleri sa?lanm?? oluyor.

djoin.exe arac? sayesinde olu?turulan konfigürasyon dosyas?n?n client bilgisayarlar üzerine yüklenmesi ile offline olarak da join i?lemi gerçekle?tirilebiliyor. Öncelikle join.exe komut sat?r? uygulamas? domain controller üzerinde çal??t?r?larak domain ve join olacak bilgisayar?n bilgilerinin domain üzerine kaydedilmesi sa?lan?yor. Bu i?leme “provisining” deniyor. Bu sayede offline olan client bilgisayara ait bilgiler domain üzerine kaydedilebiliyor. Sonras?nda olu?turulan .txt dosyas? client bilgisayar üzerinde yine djoin.exe komut sat?r? uygulamas? arac?l???yla client üzerine yükleniyor. Böylece client Domain Controller’a ba?lanmadan domain’e join olmus oluyor.

Djoin.exe komutu hem server ve hem client taraf?nda kullan?lan bir komut fakat elbette komutun kullan?m ?ekli farkl?l?k gösteriyor. Provisining islemi icin /PROVISION parametresi ve buna ba?l? alt parametreler kullan?l?yor. Client taraf?nda ise /REQUESTODJ parametresi ve buna ba?l? alt parametreler kullan?l?yor. ?imdi öncelikle djoin.exe arac?n?n parametreleriyle birlikte kullan?m ?ekline bir göz atal?m.

(more…)

Continue Reading Windows Server 2008 R2 Offline Domain Join

Hyper-V Server 2008 R2 Beta

Microsoft'un sanalla?t?rma teknolojisindeki sava?ç?s? Hyper-V Windows Server 2008 ile birlikte kullan?lmaya ba?lanm??t?. Hypervisor ad?yla duyurulmu? olan bu sanalla?t?rma çözümü, isletim sisteminin içerisinde sonradan yüklenebilen bir server rolü olarak kullan?lmaktayd?. Bu…

Continue Reading Hyper-V Server 2008 R2 Beta

Windows Server 2008 R2 Beta K?sa K?sa Notlar

Windows Server 2008 R2 Pre-Beta incelemesinden sonra daha çok yeni olan Beta 1 ile tan??t?k. ?lk Beta sürümde öncelerden haberi verilmi? olan özellikler entegre edildi. R2 Beta ile yaln?zca 64-bit deste?i vermeye ba?layan Microsoft bundan böyle 32-bit Server isletim sistemi da??tmayacak.
Kurulum konusunda herhangi bir de?i?iklik bulunmuyor. Tek göze çarpan nokta Windows Server 2008 R2 Beta kurulumu ilk ba?lad???nda sa? alt kö?ede “Windows 7” ibaresi beliriyor. Buradan anla??labilece?i gibi Windows Server 2008 R2 içerisindeki görsel yenilikler ve dosya yap?s? Windows 7 ile ayn? tabana sahip.

Görülece?i gibi yaln?zca 64-bit seçenekleri ile kar??la??yoruz. Hem ServerCore hem de Tam kurulum için Enterprise, Datacenter ve Standard sürümleri mevcut.

(more…)

Continue Reading Windows Server 2008 R2 Beta K?sa K?sa Notlar

Windows Server 2008 Yenilikleri

Microsoft yeni jenerasyon Server platformu olan Windows Server 2008’i geçti?imiz aylarda duyurdu. Windows Server Sistemleri zincirinin son halkas?n? olu?turacak olan 2008, getirdi?i yeniliklerle henüz Beta a?amas?nda bile kendinden söz ettirmeye ba?lad?. Biz de önümüzdeki 5 y?la damgas?n? vurmas? beklenen Server 2008’in çarp?c? özelliklerine, yeniliklerine ve de?i?imlerine bir göz ataca??z.

Windows Server 2008’in ?üphesiz en önemli özellikleri aras?nda güvenlik temelleri ve uygulama yönetimi esaslar? yer almaktad?r. 2008, web tabanl? uygulamalar?n ve hosting bile?enlerinin çok daha esnek ve efektif bir ?ekilde kullan?labilmesine imkan sa?lamas?yla da çok konu?ulacak gibi duruyor.

?imdi gelin bu yeni platformun özelliklerini; web uygulamalar?, güvenlik, merkezi uygulama yönetimi gibi ana kategoriler halinde de?erlendirelim.

(more…)

Continue Reading Windows Server 2008 Yenilikleri

Windows Server 2008 – Server Core – II

Server Core, yap? itibariyle yönetim konusunda baz? durumlarda sistem yöneticileri için zorluk yaratabilmektedir. Bunun sebebi yönetimin komut sat?r? d???nda sa?lanmas?n?n güç olmas?d?r. Bu dü?ünce do?rultusunda uzak araçlar ile ServerCore üzerinde yönetim faaliyetleri yürütülebilmektedir. Bu sayede IT yöneticileri sadece komut sat?r? kullanmak zorunlulu?unda kalmadan uzak bir server üzerindeki arayüz yard?m?yla Server Core yönetimi yapabilmektedirler. (more…)

Continue Reading Windows Server 2008 – Server Core – II

Windows Server 2008 – Server Core – I

Windows Server 2008 ile beraber gelen bu yeni isletim sistemi yap?s?, arayüz deste?i olmadan tamamen komut sat?r?ndan yönetim faaliyetlerini daha h?zl? ve güvenli bir ?ekilde yürütebilmek için tasarlanm??t?r.  ?çinde s?n?rl? say?da servis çal??t?ran ServerCore yap?s? bütün Server 2008 versiyonlar? taraf?ndan desteklenmez. ServerCore kurulumuna imkan veren Windows Server 2008 versiyonlar?:

 • Windows Server 2008 Standart 32-bit
 • Windows Server 2008 Enterprise 32-bit
 • Windows Server 2008 DataCenter 32-bit
 • Windows Server 2008 Standart 64-bit
 • Windows Server 2008 Enterprise 64-bit
 • Windows Server 2008 DataCenter 64-bit

Server Core yap?s? üzerinde desteklenen roller:

 • Windows Server Virtualization
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Domain Name System (DNS)
 • File server
 • AD Directory Services (AD DS)
 • AD Lightweight Directory Services (AD LDS)
 • Windows Media Service
 • Print Management

Server Core yap?s? içerisinde desteklenen opsiyonel özellikler ise:

 • Failover Clustering (Ek donan?m gerektirir)
 • Network Load Balancing(Ek donan?m gerektirir)
 • Subsystem for UNIX-based applications
 • Backup
 • Multipath IO(Ek donan?m gerektirir)
 • Removable Storage (Ek donan?m gerektirir)
 • Bitlocker Drive Encryption (Ek donan?m gerektirir)
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • Windows Internet Name Service (WINS)
 • Telnet client

Üzerinde bulunan az say?da servis ile güvenlik tehditlerini bir ad?m daha elimine eden Server Core yap?s? arayüz deste?i olmadan çal??t??? için oldukça h?zl? bir ?ekilde kurulur ve yönetilir. Donan?m gereksinimi olarak: (more…)

Continue Reading Windows Server 2008 – Server Core – I