Windows Server 2008 R2 Offline Domain Join

Fiziksel bir ba?lant? zorunlulupu gerektiren domain join i?lemi kimi zaman s?k?nt?lar olu?turmu?tur. Ba?lant?n?n olmamas?, network alt yap?s?n?n henüz kurulmam?? olmas?, yeni bir yap?lanma ya da server de?i?ikli?i gibi nedenlerle Domain Controller’a ba?lanamayan client bilgisayarlar?n domain’e join olabilmeleri de mümkün de?ildi. Windows Server 2008 R2 ile beraber gelen Offline Domain Join özelli?i ile Windows 7 client bilgisayarlar?n Domain Controller ile ba?lant?lar? olmasa bile belirtilen spesifik bir domain’e join olabilmeleri sa?lanm?? oluyor.

djoin.exe arac? sayesinde olu?turulan konfigürasyon dosyas?n?n client bilgisayarlar üzerine yüklenmesi ile offline olarak da join i?lemi gerçekle?tirilebiliyor. Öncelikle join.exe komut sat?r? uygulamas? domain controller üzerinde çal??t?r?larak domain ve join olacak bilgisayar?n bilgilerinin domain üzerine kaydedilmesi sa?lan?yor. Bu i?leme “provisining” deniyor. Bu sayede offline olan client bilgisayara ait bilgiler domain üzerine kaydedilebiliyor. Sonras?nda olu?turulan .txt dosyas? client bilgisayar üzerinde yine djoin.exe komut sat?r? uygulamas? arac?l???yla client üzerine yükleniyor. Böylece client Domain Controller’a ba?lanmadan domain’e join olmus oluyor.

Djoin.exe komutu hem server ve hem client taraf?nda kullan?lan bir komut fakat elbette komutun kullan?m ?ekli farkl?l?k gösteriyor. Provisining islemi icin /PROVISION parametresi ve buna ba?l? alt parametreler kullan?l?yor. Client taraf?nda ise /REQUESTODJ parametresi ve buna ba?l? alt parametreler kullan?l?yor. ?imdi öncelikle djoin.exe arac?n?n parametreleriyle birlikte kullan?m ?ekline bir göz atal?m.

Continue Reading Windows Server 2008 R2 Offline Domain Join

Hyper-V Server 2008 R2 Beta

Microsoft’un sanalla?t?rma teknolojisindeki sava?ç?s? Hyper-V Windows Server 2008 ile birlikte kullan?lmaya ba?lanm??t?. Hypervisor ad?yla duyurulmu? olan bu sanalla?t?rma çözümü, isletim sisteminin içerisinde sonradan yüklenebilen bir server rolü olarak kullan?lmaktayd?. Bu sebeple sanal makinelerin isletim sisteminin içerisinde olu?turulmas? gerekiyor ve dolay?s?yla sistem kaynaklar? istenilenden fazla kullan?l?yordu. Bunun sebebi ise zaten host isletim sisteminin kendisinin al?koydu?u sistem kaynaklar?yd?.

Microsoft tüm bunlar?n ?????nda ilk olarak Eylül 2008’de Hyper-V teknolojisini ayr? bir platform olarak ç?karma karar? ald?. Böylece isletim sisteminden ba??ms?z, yaln?zca kendi ba??na bir server üzerinde çal??abilen adeta çok hafif bir isletim sistemi olarak haz?rland?. T?pk? ServerCore isletim sisteminde oldugu gibi çok s?n?rl? arayüz deste?i ile olabildi?ince az kaynak harcama ve kaynaklar?n neredeyse %99’unu sanal makinelere tahsis etme yoluna gidildi. Bu yeni minik isletim sistemine de Hyper-V Server 2008 ad? verildi. Tamamen ücretsiz olarak da??t?lan bu uygulama bu özelli?iyle de IT çevrelerinin ilgisini çekmeyi ba?ard?. Bu geli?imin hemen ard?ndan da Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Beta sürümünü yay?nlad?. Bu en yeni sürümün birkaç farkl?l??? bulunuyor. ?imdi gerek genel Hyper-V Server 2008 yap?s?na gerekse R2 Beta ile gelen yeniliklere bir göz atal?m.
Bildi?imiz gibi Hyper-V özelli?i yaln?zca 64-bit i?lemciler ile kullan?labilen bir özellikti. Bu yönüyle Hyper-V Server 2008 de elbette 64-bit i?lemci mimarisi gereksinimi duyar. Yüksek i?lemci deste?i ile Windows Server 2008 R2 Enterprise ve DataCenter sürümleridne 32 i?lemciye kadar destek verilebiliyor. Bellekte ise bu durum 1 TB seviyesinde.
Donan?msal bu desteklerin yan? s?ra çok uzun zamand?r beklenen Live Migration özelli?i nihayet Hyper-V Server 2008 R2 ve Windows Server 2008 R2 ile destekleniyor. Bu teknoloji ile birlikte bir fiziksel sunucu üzerinde çal??an sanal makinelerin çal???rlarken ba?ka bir fiziksel sunucuya ta??nabilmeleri ve bu esnada kesintisiz hizmetlerine devam etmeleri amaçlan?r. ??te bu önemli özellik Microsoft’un daha önceleri duyurdupu ve beklenen en önemli geli?imdi diyebiliriz.
?lk bak??ta arayüz imkan? sunmad??? için zor bir yönetimi oldugu dü?ünülse de asl?nda çe?itli yönetim metotlar?yla efektif ve h?zl? bir yönetim sergilenebiliyor. Hyper-V Server 2008 ve R2 kendi içerisinde hvconfig ad?nda bir konfigürasyon arac? taraf?ndan yönetilebiliyor. Basit yönetim görevleri bu araç ile sa?lanabiliyor. Sunucun isminin de?i?tirilmesi, domain üyeli?i, basit network ayarlar? buna örnek olarak verilebilir.

 
Daha geli?mi? faaliyetler için ise Ba?ka bir Windows Server 2008 içerisinde bulunan Hyper-V Manager arayüzü ile uzaktan yönetim de sa?lanabiliyor.

?stenirse ortamdaki bütün Hyper-V Server yüklü sunucular?n, bu sunucular üzerindeki sanal makinelerin ve Vmware ESX üzerinde ko?an sanal makinelerin yönetimini tek bir merkezden sa?lamak amac?yla olu?turulan System Center Virtual Machine Manager 2008 SP1 sayesinde efektif ve geli?mi? bir yönetim sa?lanabiliyor.

System Center Virtual Machine Manager 2008 deneme sürümü için,
http://technet.microsoft.com/tr-tr/evalcenter/cc793138(en-us).aspx ,
Hyper-V Server 2008 R2 kurulduktan sonra yukar?da bahsetmi? oldugum yöntemlerle sanal makinelerin olu?turulmas? sa?lanabilir. Hyper-V Server 2008 R2 üzerine sanal olarak yüklenebilecek olan sanal isletim sistemleri ise:

 • Windows Server 2008 R2,
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows 2000 Server
 • Novell SUSE Linux Enterprise Server 10
 • Windows 7
 • Windows Vista SP1
 • Windows XP SP3/SP2

   

?imdi Hyper-V Server 2008, Hyper-V Server 2008 R2 ve Windows Server 2008 R2 aras?ndaki farkl?l?klara ve yeni özelliklere bir göz atal?m:

Hyper-V Server 2008 R2 Beta’y? download etmek için,
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6067CB24-06CC-483A-AF92-B919F699C3A0
 
Tesekkür Ederim,
Baki Onur OKUTUCU
Microsoft Certified Trainer

Continue Reading Hyper-V Server 2008 R2 Beta

Windows Server 2008 R2 Beta K?sa K?sa Notlar

Windows Server 2008 R2 Pre-Beta incelemesinden sonra daha çok yeni olan Beta 1 ile tan??t?k. ?lk Beta sürümde öncelerden haberi verilmi? olan özellikler entegre edildi. R2 Beta ile yaln?zca 64-bit deste?i vermeye ba?layan Microsoft bundan böyle 32-bit Server isletim sistemi da??tmayacak.
Kurulum konusunda herhangi bir de?i?iklik bulunmuyor. Tek göze çarpan nokta Windows Server 2008 R2 Beta kurulumu ilk ba?lad???nda sa? alt kö?ede “Windows 7” ibaresi beliriyor. Buradan anla??labilece?i gibi Windows Server 2008 R2 içerisindeki görsel yenilikler ve dosya yap?s? Windows 7 ile ayn? tabana sahip.

Görülece?i gibi yaln?zca 64-bit seçenekleri ile kar??la??yoruz. Hem ServerCore hem de Tam kurulum için Enterprise, Datacenter ve Standard sürümleri mevcut.

Continue Reading Windows Server 2008 R2 Beta K?sa K?sa Notlar

Windows Server 2008 Yenilikleri

Microsoft yeni jenerasyon Server platformu olan Windows Server 2008’i geçti?imiz aylarda duyurdu. Windows Server Sistemleri zincirinin son halkas?n? olu?turacak olan 2008, getirdi?i yeniliklerle henüz Beta a?amas?nda bile kendinden söz ettirmeye ba?lad?. Biz de önümüzdeki 5 y?la damgas?n? vurmas? beklenen Server 2008’in çarp?c? özelliklerine, yeniliklerine ve de?i?imlerine bir göz ataca??z.

Windows Server 2008’in ?üphesiz en önemli özellikleri aras?nda güvenlik temelleri ve uygulama yönetimi esaslar? yer almaktad?r. 2008, web tabanl? uygulamalar?n ve hosting bile?enlerinin çok daha esnek ve efektif bir ?ekilde kullan?labilmesine imkan sa?lamas?yla da çok konu?ulacak gibi duruyor.

?imdi gelin bu yeni platformun özelliklerini; web uygulamalar?, güvenlik, merkezi uygulama yönetimi gibi ana kategoriler halinde de?erlendirelim.

Continue Reading Windows Server 2008 Yenilikleri

Windows Server 2008 – Server Core – II

Server Core, yap? itibariyle yönetim konusunda baz? durumlarda sistem yöneticileri için zorluk yaratabilmektedir. Bunun sebebi yönetimin komut sat?r? d???nda sa?lanmas?n?n güç olmas?d?r. Bu dü?ünce do?rultusunda uzak araçlar ile ServerCore üzerinde yönetim faaliyetleri yürütülebilmektedir. Bu sayede IT yöneticileri sadece komut sat?r? kullanmak zorunlulu?unda kalmadan uzak bir server üzerindeki arayüz yard?m?yla Server Core yönetimi yapabilmektedirler.

Continue Reading Windows Server 2008 – Server Core – II

Windows Server 2008 – Server Core – I

Windows Server 2008 ile beraber gelen bu yeni isletim sistemi yap?s?, arayüz deste?i olmadan tamamen komut sat?r?ndan yönetim faaliyetlerini daha h?zl? ve güvenli bir ?ekilde yürütebilmek için tasarlanm??t?r.  ?çinde s?n?rl? say?da servis çal??t?ran ServerCore yap?s? bütün Server 2008 versiyonlar? taraf?ndan desteklenmez. ServerCore kurulumuna imkan veren Windows Server 2008 versiyonlar?:

 • Windows Server 2008 Standart 32-bit
 • Windows Server 2008 Enterprise 32-bit
 • Windows Server 2008 DataCenter 32-bit
 • Windows Server 2008 Standart 64-bit
 • Windows Server 2008 Enterprise 64-bit
 • Windows Server 2008 DataCenter 64-bit

Server Core yap?s? üzerinde desteklenen roller:

 • Windows Server Virtualization
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Domain Name System (DNS)
 • File server
 • AD Directory Services (AD DS)
 • AD Lightweight Directory Services (AD LDS)
 • Windows Media Service
 • Print Management

Server Core yap?s? içerisinde desteklenen opsiyonel özellikler ise:

 • Failover Clustering (Ek donan?m gerektirir)
 • Network Load Balancing(Ek donan?m gerektirir)
 • Subsystem for UNIX-based applications
 • Backup
 • Multipath IO(Ek donan?m gerektirir)
 • Removable Storage (Ek donan?m gerektirir)
 • Bitlocker Drive Encryption (Ek donan?m gerektirir)
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • Windows Internet Name Service (WINS)
 • Telnet client

Üzerinde bulunan az say?da servis ile güvenlik tehditlerini bir ad?m daha elimine eden Server Core yap?s? arayüz deste?i olmadan çal??t??? için oldukça h?zl? bir ?ekilde kurulur ve yönetilir. Donan?m gereksinimi olarak:

Continue Reading Windows Server 2008 – Server Core – I