Windows Powershell Serisi-II

Merhabalar,
Powershell serisinin bu ikinci bölümünde ise ç?tam?z? biraz daha yükseltiyor olaca??z. Alias kullan?m?, de?i?ken kullan?m? ve kullanici etkile?imi sayesinde hem daha dinamik hem de daha h?zl? çözümlere ula?abilece?iz. Hadi ba?layal?m!
Bildi?imiz gibi Powershell içerisindeki komut birimleri (Command led ya da cmdled) genellikle GET, SET, NEW, ADD, REMOVE ?eklinde ba?larlar. Bu ?ekilde olmas? ö?renim kolayl??? da sa?lar. Çünkü örne?in GET komutlar? yaln?zca bilgi listelemeye yararken SET komutlar? bira konfigürasyon ya da ayar yapmak için kullan?l?r. Yine ayn? ?ekilde e?er Get-Data komutunu kullanmay? biliyorsan?z Set-Date konusunu ö?renmeniz çok ama çok kolay olacakt?r.
Öncelikle yard?m konumuzu biraz daha geni?letelim. Örne?in bütün GET komutlar?n? listelemek istedi?imizde ?u komutu kullanabiliriz:

 • Get-Command –Verb GET


Ayn? örne?i; SET, ADD, REMOVE vs.. için de kullanabilirsiniz. Bak?ld???nda asl?nda GET fiili ile ba?layan bütün komutlar listelenmektedir.
Peki spesifik bir ayar ile ilgili komutlar? listelemek istedi?imde ne yapmal?y?m? Bakal?m!

 • Get-Command –Noun DATE


Bu komut ile de yaln?zca tarih ve tarih ayarlar? ile ilgili komutlar listenecektir. Listelenen komutlar? da daha önce hat?rlayaca??m?z gibi

 • Get-Help Get-komut_Ad? –full

?eklinde detayland?rabilir ve örneklendirerek ö?renebilirsiniz.
Yard?m konusunda son olarak bir komuttan daha bahsetmek istiyorum. Örne?in Pipelining kullan?m? hakk?nda yard?m almak istiyorum. Bu durumda çok basit bir ?ekilde;

 • Get-Help about_pipe

komutunu çal??t?rabilir ve varsa pipe* konu/konular?ndaki yard?m içeri?ine ulasabilirsiniz.

Alias Kullan?m?:

Powershell üzerinde i?lerinizi kolayla?t?racak bir sürü unsur bulunur. Bunlardan bir tanesi de komutlar?n?z? k?saltmaya yarayan Alias’lard?r. Alias’lar varsay?lan olarak Powershell kuruldu?unda aktif haldedirler. En çok kullan?lan bir çok komut Alias’lar ile zaten k?salt?lm??lard?r. ?stenirse kullanicilar da istedikleri ba?ka komutlar? Alias olarak k?sa isimlerle tan?mlay?p kullanabilirler. Alias’lar?n ve kar??l?k geldikleri komutlar?n listesini görebilmek için:

 • Get-Alias

komutu Kullan?l?r.

Yukar?daki listede de görülece?i gibi örne?in AC ya da Add-Content
koumtlar? asl?nda ayn? komuta kar??l?k gelmektedir. AC burada Alias olarak kullan?lmakta ve Add-Content
komutunun k?salt?lm?? hali olarak konumland?r?lmaktad?r.
Sizler de kendi istedi?iniz ve s?k kulland???n?z komutlar? a?a??daki ?ekilde konfigüre edebilirsiniz:

 • New-Alias onur Get-Date

Yukar?daki örnekte Onur ad?nda bir Alias olu?turulmakta ve Get-Date komutuna k?sayol olarak yap?land?r?lmaktad?r.
Her dizimizin sonunda olaca?? gibi bu bölümü de sorularla sonland?rmak istiyorum. Yarar? olaca??n? dü?ündü?üm pratik komutlar?m?za bir bakal?m!

 1. Powershell ekran arkaplan ya da yaz? rengini komut ile de?i?tirebilir miyim?

  Elbette! J

 • $Host.UI.RawUI.ForegroundColor = “Yellow”
 • $Host.UI.RawUI.BackgroundColor = “Red”


   

 1. Ekrana 1’den 20’ye kadar rakamlar? bir ç?rp?da yazd?rmak istiyorum. Bunun kolay bir yolu var m?d?r?

  Elbette! J

 • 1..20 (Ba?ka rakam da kullanabilirsiniz J)
 1. Komut sat?r?ndan (cmd.exe) bir powershell script’ini (.ps1) çal??t?rabilir miyim?

  Neden olmas?n! J

cmd.exe /c c:Windowssystem32windowspowershellv1.0powershell.exe -command “& c:ScriptsBakiOnur.ps1”

 1. Çal??an spesifik bir uygulamaya ait detaylar? (örnek notepad) GetProcess notepad
  ile görebilece?imi biliyorum. Peki sadece Physical Memory kullan?m?n? nas?l görüntüleyebilirim?
 • (Get-process notepad).PM

 

 1. Powershell’de varsay?lan olarak tan?mlanm?? de?i?kenler hangileridir ve ne i?e yararlar?

Bu default de?i?kenleri ileriki bölümlerde gerektikçe kullan?yor olaca??z.

 

Her dizinin sonunda yer verdigim bu soru– cevap bölümünde sunulan yan?tlar?n ve örneklerin sizlere kendi isteklerinizi sorgulayabilmeniz için örnek olu?turmas? çok önemli. Lütfen bu örnekleri kendinize göre de?i?tirip farkl? biçimlerde deneyiniz. Bu sayede Powershell’in ne kadar zevkli oldugunu görecek ve kendi çözümlerinizi olu?turabileceksiniz. J

Dizimizin bir sonraki bölümünde görü?mek üzere, ho?çakal?n.

Baki Onur OKUTUCU

Continue Reading Windows Powershell Serisi-II

Windows Powershell Serisi – I

Bir IT profesyoneli olarak her gün defalarca yapt???m?z görevler hiç ?üphesiz bir süre sonra büyük bir külfet olabiliyor. Ne mutlu ki; Microsoft bunun fark?nda. Microsoft’un son senelerde bizlerle tan??t?rd??? bir çok uygulaman?n arkas?nda scripting deste?i var. Bunun da en büyük temsilcisi elbette Microsoft Powershell. Belki de ilk olarak Exchange Server 2007 kurulumunda bir ön gereksinim olarak tan?d?k Powershell’i. ?imdilerde ise Windows ile birlikte gelen ve her noktada i?imizi kolayla?t?ran kuvvetli bir araç. Al??t???m?z komut sat?r?n?n aksine tamamen dinamik bir araç Powershell. Exchange Server’den Hyper-V’ye, System Center ürün ailesinden üçüncü parti uygulamalara kadar her a?amada büyük bir yard?mc?dan bahsediyoruz asl?nda. O halde bu geni? yaz? dizimizde Powershell’i nas?l ele alaca??z buna bir bakal?m…

Öncelikle bu sihirli komut sat?r? biriminin yeteneklerini tan?yaca??z. Sonras?nda, farkl? modüller ile geni?letilebilen ve çok geli?mi? bir program yazmaya kadar uzanabilen yap?s?n? ele alaca??z. ?sterseniz ilk bak??ta “Powershell ile neler yapabilirim?” sorusuna ba?l?klar halinde de?inelim. ??te bir nefeste Powershell ile yap?labileceklerden baz?lar?:

 • Command Prompt ile yap?labileceklerin tamam? (cmd.exe)
 • Full WMI deste?i sayesinde bütün isletim sistemi katmanlar?na eri?im
 • COM ve ADO obje deste?i ile spesifik görevler
 • API deste?i ve Full .NET entegrasyonu
 • Bütün günlük yönetimsel görevlerin yerine getirilmesi (Active Directory Obje Yönetimi, Sertifika Servisleri Yönetimi, Yedekleme Operasyonlar?, Uzak Yönetim Faaliyetleri…)

Gelin ba?layal?m!

Windows Powershell ?u anda 2.0 versiyonu ile kullan?mda. Örneklerimiz bu versiyon üzerinden devam ediyor olacak. Öncelikle Powershell’in Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 ile varsay?lan olarak geldi?ini söylemekte fayda var. Windows Vista ve Windows Server 2008 kullan?yorsan?z ise bu özelli?i aktif etmelisiniz. Program Ekle/Kald?r ilePowershell’i yükleyebilirsiniz. Unutmadan; Windows Server 2008 ve Windows Vista içerisindeki sürüm 2.0 de?il. Powershell 2.0 sürümünü a?a??daki linkten indirip kurabilirsiniz.

http://support.microsoft.com/kb/968930

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 kullanicilar? d???ndaki kullanicilar yukar?daki yüklemeyi yapt?ktan sonra Start Menu’ye powershell yazd???m?zda a?a??daki bile?enleri görüyoruz.

Bu bile?enleri dizimiz içerisinde gerekti?inde ele al?yor olaca??z.

Adettendir, ilk olarak me?hur “Merhaba Dünya” ile ba?layal?m!

Powershell ile yap?labileceklere minik birkaç örnek vererek ba?lamak ve sonras?nda ana ba?l?klar alt?nda derine inmek istiyorum.

Powershell’e ne kadar verirseniz o kadar geri al?rs?n?z demek yanlis olmaz. Çünkü o oldukça ak?ll?d?r ve sizi anlar J

Matematik’te oldukça iyidir!

?stedi?iniz kadar esnek olabilirsiniz!

Gördü?ünüz gibi say?larla aras? iyi olan Powershell, içerisinde entegre olan fonksiyonlarla neredeyse tüm söylediklerinizden anlar.

Biraz daha örnek…

Evet gerçekten oldukça zevkli bir ortam oldugunu söylemek istiyorum. Bir uygulama geli?tirici nas?l tamamen hayal gücü ile s?n?rl?ysa i?te Powershell ortam? içerisinde de s?n?r sizin hayal gücünüz!

Tamam peki, madem s?n?rlar? olmayan bir ortam buras?, o halde biraz daha spesifik girelim. Soru-cevap ?eklinde Powershell’i biraz daha tan?yal?m.

 1. Powershell’de kullanaca??m bütün komutlar? nas?l görebilirim?

  Get-command

 2. Spesifik bir komut hakk?nda nas?l yard?m alabilirim? Örnek get-process komutu hakk?nda yard?m için ne yapmal?y?m?

  Get-help get-process -full

 3. Powershell ile komutlar? hatas?z olarak nas?l yazabilirim?

  Tab tu?u ile komutlar? tamamlayabilirsiniz.

 4. Powershell’de kullanabilece?im k?sayollar var m??

  F7 tu?u ile komut geçmi?ini görüntüleyebilirsiniz.

 5. Bir komuta ait alt komutlar? ve metodlar? nas?l görüntüleyebilirim? Örnek get-process ile birlikte kullanabilece?im alt komutlar nelerdir?

  Get-process | get-member

 6. Bir komut yazd???mda ç?kt?y? detay?yla görmek için ne yapmal?y?m? Örnek get-process

  Get-process | FL

 7. Powershell ile bir dosyan?n içeri?ini nas?l görüntüleyebilirim? Örnek onur.txt

  Get-content onur.txt

 8. Bir klasör içerisindeki ö?elerin tamam?n? (alt klasörler ve ö?eler ile birlikte) nas?l listeleyebilirim?

  Get-childitem -recurse

 9. Bir sat?rda birden fazla komut çal??t?rabilmek için ne yapmal?y?m?

  Get-process ; write-host “merhaba dünya” (komutlar aras?nda ; i?areti kullan?lmal?d?r)

 10. Powershell içerisinde yazd???m komutlar? bir script dosyas? haline getirip bir seferde çal??t?rabilir miyim?

  Text dosyas?na komutlar? yaz?p .ps1 uzant?s?yla kaydedip powershell içerisinde çal??t?rabilirsiniz. Scriptlerin Powershell içerisinde çal??abilmesi için a?a??daki komutun bir kereli?ine çal??t?rlmas? gerekir.

  Set-ExecutionPolicy unrestricted

10 soruda Powershell hakk?nda minik fikirler vermek istedim. Her dizide 10 soru-cevap ile konuyu ve örnekleri zenginle?tirmeye çal??aca??m.

Sonraki dizilerde Powershell’in derinliklerine inmek ve spesifik görevleri yerine getirebilmek üzere ?imdilik ho?çakal?n!

Continue Reading Windows Powershell Serisi – I

Powershell içerisinden Hava Durumu’na bakın

Powershell’in eğlenceli dünyasından bir örnek daha yapalım istiyorum. Bu sefer yine aklıma gelen ve çalışınca mutlu oldugum script’lerden birini daha paylaşacağım sizlerle : )
Sıkça yaptığımız işerden biri de hava durumunu kontrol etmektir. Bu işi de otomatik hale getiremez miyim? Elbette getirebilirim! Bakalım nasıl?
Öncelikle daha önceki yazılarda belirttiğim gibi Powershell Script’lerinizin Powershell açıldığında otomatik yüklenmesini sağlamak için Powershell profilinize bu Script’lerin yolunu göstermelisiniz.
Daha önce yaptığım örneklerde aşağıdaki yol üzerinde bulunan Powershell Profili içerisine profile.ps1 isminde bir dosya oluşturmanızı ve scriptlerinizi bu dosya içerisine kopyalamanızı söylemiştim. Fakat birden çok script oldugunda dosya biraz karışık hale gelebilir. Bu sebeple daha iyi bir fikrim var!
Profile.ps1 dosyasına sadece Script’lerinizin bulunduğu yolu verelim ve o kendisi gidip her açıldığında o scriptleri kendisine yüklesin. Böylece profile.ps1 dosyası da hiç büyümesin ve anlaşılmaz hale gelmesin. Öncelikle bu işi halledelim sonrasında Hava Durumu Script’ini inceleyelim.
Öncelikle daha önce de belirttiğim gibi aşagıdaki yola gidelim. Bu yol yoksa kendimiz oluşturalım. Profile.ps1 dosyası yoksa onu da oluşturalım.

 
Sonra profile.ps1 dosyamızı açıp içerisine aşağıdaki kodu ekleyelim
Not: Eğer daha önceki makalede profile.ps1 dosyası içerisine sozluk kodlarını kopyalamışsanız lütfen önce bu kodları siliniz ve temiz bir profile.ps1 dosyanız oldugundan emin olunuz. Ardından aşağıdaki işlemleri uygulayınız.

# Powershell script lokasyonumuzu belirtiyoruz 
$UserProfile = (Get-ChildItem Env:UserProfile).Value;
$ScriptFolder = “$UserProfileMy documentsWindowsPowerShell”;
 
#############################################
# Scripts lokasyonundaki butun scriptleri
# (profile.ps1 haric) profile icerisine
# yukluyoruz boylece scipt klasorundeki
# butun scriptler powershell her acildiginda
# yuklenmis ve calismaya hazir oluyor
#############################################
 
Get-ChildItem $ScriptFolder -name -include ‘*.ps1’ -exclude ‘profile.ps1’ | foreach { (. “$ScriptFolder$_”) };

 
Bu kod ile WindowsPowershell klasörü içerisine att???m ve daha sonra ataca??m bütün .ps1 uzant?l? Powershell Script’lerinin Powershell taraf?ndan otomatik olarak tan?nmas?n? sa?l?yorum. Bu i?lemi bir kereye mahsus olarak yapm?? olmam bu i?in en güzel taraf?. Daha sonra ise Powershell her aç?ld???nda otomatik olarak yüklenmesini istedi?im Script’leri ayn? klasör içerisine (WindowsPowershell) at?yorum.
Daha önceki makalemde kulland???m sozluk.ps1 dosyas?n? ve a?a??da payla?t???m hava.ps1 dosyas?n? bu klasör içerisine (WindowsPowershell) at?yorum.
?imdi de gelelim hava durumuna!
Hava.ps1 dosyas?n?n içeri?i ise ?öyle:

function hava($lokasyon){$ie2 = new-object -com “InternetExplorer.Application”
$ie2.navigate(”
http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=$lokasyon”)
start-sleep -s 3
 
write-host $lokasyon “icin hava durumu” -foregroundcolor “green”
 
write-host “Bugün ” $ie2.document.getElementById(“ctl00_mpBody_thmGun1”).innertext -foregroundcolor “Green”
 
write-host $lokasyon “için en düşük sicaklik” $ie2.document.getElementById(“ctl00_mpBody_thmMin1”).innertext “derece olacaktır.” -foregroundcolor “Yellow”
 
write-host $lokasyon “için en yüksek sıcaklık” $ie2.document.getElementById(“ctl00_mpBody_thmMax1”).innertext “derece olacaktır.” -foregroundcolor “Yellow”
 
write-host $lokasyon “için en düşük nem oran? %” $ie2.document.getElementById(“ctl00_mpBody_thmNemMin1”).innertext “olacaktır.” -foregroundcolor “Yellow”
 
write-host $lokasyon “için en yüksek nem oranı %” $ie2.document.getElementById(“ctl00_mpBody_thmNemMax1”).innertext “olacaktır.” -foregroundcolor “Yellow”
 
write-host $lokasyon “için rüzgar” $ie2.document.getElementById(“ctl00_mpBody_thmRuzgarHiz1”).innertext “km hızında esecektir.” -foregroundcolor “Yellow”
$ie2.quit()
}

 
Bunun kullanımı da oldukça kolay ve pratik.
Hava izmir


İşte bu kadar!
 
Günlük hayatımızda herkes için yararlı olacak diğer kullanışlı script’lerle yeniden beraber olmak üzere…
Tesekkürler,
BakiOnur

Continue Reading Powershell içerisinden Hava Durumu’na bakın

Powershell içerisinde Ingilizce-Türkçe Sözlük

Günlük HAYATIm?zda, özellikle yaz??malar?m?zda s?kl?kla kulland???m?z Ingilizce-Türkçe sözlükleri bilirsiniz. Bazen gün içerisinde spesifik bir kelime için defalarca ziyaret ederiz bu siteleri.

Powershell HAYATIm?z?n her an?nda yan?m?zda malum. Küçük ama kullan??l? bir script ile Powershell’inize sözlük özelli?i kazand?rmak istemez misiniz?

Ben kendim için yazd???m ve oldukça faydas?n? gördü?üm bu script’i sizlerle de payla?mak istiyorum. Günlük i?lerinizi yaparken -hele bir de benim gibi çok s?k Powershell kullan?yorsan?z- dikkatinizi dap?tmadan çal??t???n?z pencere içerisinde sözlü?ünüzü kullanabilirsiniz. Nas?l m??

Öncelikle ihtiyac?m?z olan script’in Powershell her aç?ld???nda yüklenmesi gerekir. Bunun için profil yolunuzda (a?a??daki resim) a?a??daki gibi bir dosya olu?turmal?s?n?z.

E?er Documents klasörünüzün içinde WindowsPowershell adl? bir klasör yoksa kendiniz olu?turmal?s?n?z. ?çerisine de profile.ps1 isimli bir dosya olu?turulmal?.

Bundan sonra ise a?a??da gördü?ünüz kodu profile.ps1 dosyas?n?n içerisine kopyalamak gerekiyor.

function sozluk($kelime){

$ie = new-object -com “InternetExplorer.Application”

$ie.navigate(“http://www.zargan.com/sozluk.asp?sozcuk=$kelime”)

start-sleep -s 2

$sonuc=$ie.Document.body.innertext

$sonuc | set-content sonuc.txt

 

#####################################################

###### Suzme islemini yapalim ve ekranda ############

###### yalnizca sonuclarin gorunmesini saglayalim ###

#####################################################

 

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “fiil?DS”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “?DS”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “© 2001-2011, Zargan ingilizce sözlük | Kullan?m ?artlar? | ?leti?im | Reklam | Yazan: Ugur | Çizen: Ahmet | Zargan Ma?azas?”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace ” Ingilizce Kursu | Sitene ekle | Mesajlar | Son arad?klar?m |”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “EnglishZargan Ingilizce Sözlük”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “Üye Giri?iÜye Ol”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al=get-content sonuc.txt

$al -replace “TürkçeIngilizceTürKaynak”,”” | SET-CONTENT sonuc.txt

 

#####################################################

#####################################################

 

$sonuc=get-content sonuc.txt

$sonuc | foreach {write-host $_ -foregroundcolor “yellow”}

$ie.quit()

remove-item sonuc.txt

}

 

Art?k sözlü?ümüz emrinizde!

Powershell’i çal??t?r?p a?a??daki ?ekilde kelime aratabilirsiniz.

Sozluk onur

Internet ba?lant?n?z oldugunu kontrol etmeniz gerekti?ini söylemekte fayda var elbette! : )

zargan.com’a da Tesekkür edelim bu güzel site için. : )

Tesekkürler,

BakiOnur

Continue Reading Powershell içerisinde Ingilizce-Türkçe Sözlük

Windows 7 & Windows Server 2008 R2 SP1 Yayında!


Çıktığı günden beri rekorlara imza atan, bugüne kadarki en performanslı Windows olan Windows 7’nin SP1 versiyonu dağıtılmaya başlandı. Şimdilik yalnızca Technet ve MSDN abonolerinin erişebildiği SP1 kurulum dosyalarına önümüzdeki günlerde herkes erişebiliyor olacak. Windows 7’nin yanında Windows Server 2008 R2 SP1 de kullanıma sunuldu. Tek bir dosya ile 2 isletim sistemini de güncelleştirmek mümkün.

Continue Reading Windows 7 & Windows Server 2008 R2 SP1 Yayında!

Microsoft Security Essentials – 2

Microsoft’un geçti?imiz sene kullanicilarla tan??t?rd??? antivirus uygulamas? Microsoft Security Essentials (MSE) yeni sürümüyle kar??m?zda. Sitesinde yeni versiyona ili?kin bir linke rastlamasan?zda indirdi?iniz sürüm asl?nda yeni sürüm. Eski versiyonu kald?rman?za gerek kalmadan direkt olarak upgrade yapabilece?iniz yeni sürüme a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/security_essentials/

Continue Reading Microsoft Security Essentials – 2

Active Directory BitLocker Recovery Password Viewer (Windows 7 & Windows Server 2008 R2)

Client makinelerin Bitlocker ile sifrelenmeleri durumunda, kurtarma anahtar?n?n (RecoveryKey) Active Directory ortam?nda saklanmas?n? sa?layabilirsiniz. Bu sayede kullanicilar?n sifreledikleri alana ula?mak için girdikleri parolalar? veya USB belleklerini kaybetmeleri durumunda merkezi olarak anahtarlar? Active Directory ortam?nda geri ça??rabilirsiniz. Bu i?lemin yap?labilmesi için Group Policy ile BitLocker teknolojisinin aktif edilip spesifik detaylar?n?n da konfigüre edilmesi gerekiyor ki sifreleme ve kurtarma anahtarlar? Active Directory veritaban?nda tutulabilsin. Active Directory Users and Computers konsolu içerisinde bu bilgiye ula?abilmek için farkl? yollar bulunuyor. BitLocker ile anahtarlar?n merkezi olarak tutulmas? ile ilgili ayr?nt?lar? daha sonraki yaz?lar?mda payla??yor olaca??m.

E?er Windows Server 2008 R2 bir sunucuya sahipseniz ya da Windows 7 üzerinden yönetim gerçekle?tiriyorsan?z bu durumda bir eklenti yüklemenize gerek kalm?yor. Tek yapman?z 2008 R2 için gereken Server Manager / Features / Remote Server Administration Tools / BitLocker / BitLocker Recovery Key Password Viewer özelli?ini yüklemek . Windows 7 için ise Add Remove Program alt?ndan ayn? arac? yükleyebilirsiniz.


Bu yüklemenin ard?ndan Active Directory Users and Computers içerisinde Domain üzerine t?klay?p Actions menüsüne geldi?inizde Find Bitlocker Recovery Password bölümünün olu?turu?unu görebilirsiniz.


E?er Windows Server 2008 veya Windows Vista ile çal???yorsan?z bu durumda yukar?da bahsetti?im arac? kendinizin indirmesi ve kurmas? gerekiyor. Bu arac? da a?a??daki linken bulabilirsiniz.

Active Directory BitLocker Recovery Password Viewer

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2786fde9-5986-4ed6-8fe4-f88e2492a5bd&displaylang=en

 

BitLocker ile ilgili Diger yararl? araç ve dökümanlar için a?a??daki linklere bir göz atman?zda fayda var.

Configuring Active Directory to Back up Windows BitLocker Drive Encryption and Trusted Platform Module Recovery Information

BitLocker Repair Tool

BitLocker Drive Preparation Tool

Windows 7 Walkthrough: BitLocker and BitLocker to Go

Windows BitLocker Drive Encryption Design and Deployment Guides

Continue Reading Active Directory BitLocker Recovery Password Viewer (Windows 7 & Windows Server 2008 R2)

Windows 7 Test Mode ve Driver Signing

E?er Windows 7 aç?l???nda ekran?n sa? alt taraf?nda a?a??daki gibi bir ibare ile kar?? kar??ya kalm??san?z ve bu zamanla sizi rahats?z etmeye ba?lad?ysa çözümünüz a?a??da.


?lk etapta bunun bir aktivasyon sorunu oldugunu zannedebilirsiniz. Oysa kontrol etti?inizde aktivasyon ile ilgili bir problem olmad???n? farkedersiniz. Çünkü bu ibarenin sebebi imzas?z sürücü kontrolünün devred??? b?rak?lm?? olmas?d?r. Windows 7 üzerinde herhangi bir sebeple (imzas? olmayan bir sürücüyü yüklemek vs.) Driver Signing özelli?ini Disable etmi?seniz bu uyar?y? alman?z son derece normal.

Bu sorunu çözümlemek için komut sat?r?ndan a?a??daki komutu çal??t?rman?z gerekiyor.

Dikkat: Command Prompt uygulamas?n?n (cmd.exe) Run as Administrator modunda çal??t?r?lmas? gerekiyor.


Sonras?nda a?a??daki komutu çal??t?rmal?s?n?z.

bcdedit –set TESTSIGNING offBu komuttan sonra bilgisayar?n?z? yeniden ba?latarak eski görünümünüze kavu?abilirsiniz.

Continue Reading Windows 7 Test Mode ve Driver Signing

Windows 7 Yönetimsel Araçlar ve K?sayollar?

Windows 7 içerisinde geli?mi? kullanicilar?n eli aya?? konumundaki k?sayollar? sizlerle payla?mak istiyorum. Günlük hayatta ultra yo?un bir ?ekilde kulland???m bu k?sayollara al??man?z biraz zaman alabilir fakat sonras?nda h?z?n?z ve keyfiniz ciddi oranda artacak.. J

??te özenle seçip derledi?im araçlar ve k?sayollar…

Continue Reading Windows 7 Yönetimsel Araçlar ve K?sayollar?

Microsoft Türkiye Windows Server 2008 R2 & Windows 7 Geli?mi? Group Policy Ayarlar? Seminerim

“Teknik Topluluklar Bulu?uyor” temas? alt?nda Microsoft Türkiye’de verdigimiz seminerlerden biri olan bu seminerde de Windows Server 2008 R2 ve Windows 7’ye ili?kin yeni özelliklere ve demolara yer verdim. Kaç?ranlar için i?te seminer videosu!
http://vimeo.com/11357724

Continue Reading Microsoft Türkiye Windows Server 2008 R2 & Windows 7 Geli?mi? Group Policy Ayarlar? Seminerim