MicrosoftFeed MVP Röportaj?m

Microsoft Most Valuable Professional Program? üyelerinden Ali Raza Shaikh taraf?ndan yürütülen www.microsoftfeed.com sitesi, Microsoft teknolojileri ve yenilikleri hakk?nda haberlerin yer ald??? oldukça yararl? bir giri?im. MVP’lerle yap?lan röportajlara da yer verilen sitede benim de geçti?imiz günlerde bir röportaj?m yay?nland?. Bu röportaja a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://microsoftfeed.com/2010/meet-baki-onur-okutucu-windows-desktop-experience-mvp-from-turkey/#more-2347

Continue Reading MicrosoftFeed MVP Röportaj?m

Microsoft Vice President Marco Comastri ile Yuvarlak Masa Toplant?s?’nday?z

3 Aral?k 2009 Per?embe günü Microsoft Türkiye ofisinde önemli bir toplant? yap?ld?. Toplant?n?n amac? ülkemizi ziyaret eden Microsoft Corp. MEA Vice President (Microsoft Genel Müdür Yard?mc?s?) Marco Comastri ile tan??mak ve kar??l?kl? bilgi al??veri?inde bulunmakt?. Toplant?ya Microsoft RD ve Microsoft MVP’ler davet edildi. Oldukça önemli konular?n konu?uldu?u toplant? yakla??k 90 dakika kadar devam etti. Toplant?ya ait resimleri a?a??da bulabilirsiniz. Bu toplant?n?n gerçekle?mesini sa?layan MVP lead’imiz Baransel DO?AN’a ve ilgili Microsoft çal??anlar?na çok Tesekkür etmek istiyorum.

Continue Reading Microsoft Vice President Marco Comastri ile Yuvarlak Masa Toplant?s?’nday?z

Microsoft MSP Toplant?s?

10 Ekim 2009 Cumartesi günü Windows 7 röportaj çekimleri için gitti?im Microsoft Türkiye ofisinde ayn? gün çe?itli Üniversitesi’lerden gelen MSP arkada?larn? da toplant?s? vard?. Kendileriyle tan?l?? sohbet etme imkan? buldu?um gün oldukça keyifli geçti. Genç ve dinamik MSP’lerimizle Windows 7 ve yenilikler üzerine konu?tuk. Hepsine sevgiler.

Continue Reading Microsoft MSP Toplant?s?