Bulut Üzerinden Windows Yönetimi, Windows Intune

“Gün geçmiyor ki Microsoft farkl? bir yenilikle kar??m?za ç?kmas?n”. Sizlerde kli?e bir cümle izlenimi olu?turdu?una inand???m bu cümle her geçen gün kli?elikten gerçekli?e do?ru bir ad?m daha yol al?yor asl?nda.

Bu sefer de son zamanlarda s?kça konu?ulan “Bulut” teknolojisine ve getirdi?i yeniliklere de?inelim istiyorum. ?nternet h?zlar?n?n tüm dünya üzerinde geli?mesinin de yard?m?yla bir çok i? internet üzerinden yap?labilir hale geldi. Öyle ya ?nternet üzerinden yapamad?klar?n?z? bir s?ralay?n isterseniz!

Microsoft’un Cloud Computing olarak adland?rd??? bu yeni olu?um ile servislerin yer ve zaman ba??ms?z ?nternet üzerinden yönetilmesi mümkün olabiliyor. Sistemlerinizi, e-mail ya da portal sunucular?n?z? internet üzerinden kontrol edebilece?iniz bir platform bu. Bu da demek oluyor ki ileriki zamanlarda yüksek maliyetlere katlanarak kendi veri merkezlerinizi yönetmek ve yüksek risklerle yüzle?mek zorunda kalmayaca??z. Elbette ilk bak??ta bütün sistemlerimizi fiziksel olarak ba?ka bir yap? üzerine ta??mak ve uzaktan yönetiyor olmak çok al???k oldugumuz bir durum de?il. Bu da ço?umuz için çok gerçekçi ya da verimli bir senaryo gibi gözükmeyebilir. Peki bir de ?u pencereden bakal?m. Art?k ço?u medyay? bile online olarak edinebiliyoruz. Terabyte’larca diskler edinip y???nla dosyay? içerisine gömen biz, art?k anl?k olarak bir çok dosyaya online olarak eri?miyor muyuz? Bu bak?? aç?s?yla de?erlendirildi?inde yönetim kanad?nda da bu kolayl??? kullanabiliriz diye dü?ünüyorum. Her türlü riski ta??yan hantal ve denetimi zor veri merkezlerinin yönetimini, internet ba?lant?s? olan herhangi bir yerden yapabiliyor olmak kula?a ho? geliyor.

Microsoft’un “Bulut” konusuna yakla??m? asl?na farkl? fazlarla ele al?n?yor. Sunucular?n, servislerin ya da istemci bilgisayarlar?n ayn? mant?kla yönetilebilmeleri sa?lanabiliyor. Sunulan bu hizmetler farkl? isimlerle bili?im dünyas?nda s?kl?kla konu?uluyor. Microsoft Online Services ad? alt?nda toplanan bu servislere örnek olarak Windows Azure, BPOS (Business Productivity and Online Suite) ve Windows Intune verilebilir. Bu servislere ileriki yaz?lar?mda de?inmeyi planl?yorum.

 

?imdi Windows istemci bilgisayarlar?n?n internet üzerinden yönetilebilmesini sa?layan Windows Intune üzerinde biraz konu?al?m.

Microsoft’un henüz Beta 2 a?amas?nda sundu?u Windows Intune asl?nda kelime anlam?yla da Windows bilgisayarlar?n spesifik ayarlar?n?n yap?labilmesine at?fta bulunuyor. Bu servisle birlikte bir sunucuya ba?l? olmaks?z?n ba??ms?z istemci bilgisayarlar?n?z? her yerden yönetiebiliyorsunuz. Örnek olarak, 20 bilgisayarl? bir ?irketin bilgi sistemleri yöneticisi konumundas?n?z ve i?iniz gere?i sürekli ofis d???ndas?n?z. Bu durumda anl?k olarak sisteme müdahale edemeyebilirsiniz. Windows Intune sayesinde internet ba?lant?s? olan herhangi bir yerden sistemin güvenlik, güncelle?tirme, antivirüs durumunu gözlemleyebilir ve gerekli de?i?iklikleri anl?k olarak yapabilirsiniz. Bunun yan?nda çe?itli loglar? ve raporlar? da edinebilirsiniz. Böylece VPN ba?lant?s? kurmak ya da a? sorunlar?yla u?ra?mak zorunda kalmazs?n?z. Bakal?m Windows Intune hangi konularda i?imizi kolayla?t?r?yor..

 

System Overview: Bir bak??ta sisteminizin durumunu görüntüleyebilece?iniz bir konsol asl?nda buras?. Uyar?lar?, kritik güncelle?tirme gereksinimlerini ve dahas?n? bulabilece?iniz bir konsol.

Computers: Ortam?n?zda bulunan bilgisayarlar?n?z? istedi?iniz kriterlere göre grupland?rabilir ve yönetebilirsiniz. Bilgisayarlar?n?z?n donan?m ya da yaz?l?m envanterlerini alabilir ve güncelle?tirme durumlar?n? kontrol edebilirsiniz. Hatta BIOS ve CPU h?z? gibi alt seviye donan?m detaylar?na bile ulasabilirsiniz. Böylece kararlar?n?z? verirken bütün detaylar? kullanma ?ans?na sahip olursunuz. Bütün bunlar için ilk olarak Windows Intune Client yaz?lm?n? yönetece?iniz bilgisayarlara kurmal?s?n?z. Bunun akabinde Windows Intune konsolu üzerinde bu bilgisayarlar?n?z?n belirdi?ini ve yönetime haz?r olduklar?n? görüyor olacaks?n?z.

Updates: Bugüne kadar ç?km?? olan bütün güncelle?tirmeleri kategoriler halinde görebilece?iniz bir bölüm buras?. Bir konferans için gitti?iniz otel odas?ndan bir ç?rp?da ortam?n?zdaki bütün bilgisayarlar?n?za Service Pack güncelle?tirmesi yapmak isterseniz bir göz at?n derim.

Malware Protection: Online olarak sisteminizin genelini tarayabilece?iniz bir platform da unutulmam??. Zamanlanm?? tarama ayarlar? ile siz yokken bile güvenli?iniz devam eder! (Çok mu “Pazarlama” a?z?yla konu?uyorum? J)

Alerts: Olu?turaca??n?z alarmlar ile ortam durumunuzu anl?k olarak kontrol alt?nda tutabilirsiniz. Belirleyece?iniz kurallar ile anl?k olarak sistem hakk?nda e-mail ile bilgilendirilirsiniz. Böylece siz nerede olursan?z olun sistem çal??maya ve sizi haberdar etmeye devam eder. ?sterseniz spesifik konular için farkl? ki?iler tan?mlayabilir ve o ki?ilerin bilgilendirilmelerini de sa?layabilirsiniz. IT ekibinizi uzmanl?k alanlar?na göre yönetimsel olarak görevlendirebilirsiniz.

Software: Sisteminizde kurulu olan yaz?l?mlar? takip edebilir ve spesifik özelliklerine göz atabilirsiniz.

Licenses: Sisteminizi yönetmek için gerekli lisans ve anla?malar?n?z? buradan takip edebilir, lisans sat?n alma raporlar?n?z? alabilirsiniz.

Policy: Windows Intune’un en önemli özelli?i elbette uzaktan verece?iniz kurallar ile sistemin otomatik olarak güvenli bir ?ekilde çal??mas?n? sa?l?yor olmak. ??te bunun en güzel örneklerinden biri de “Policy” bölümünde göze çarp?yor. Örnek olarak Windows Firewall ayarlar?n?z? rahatl?kla uzaktan yap?land?rabilirsiniz. Anl?k olarak bir port açman?z gerekti?inde bunu saniyeler içinde yapabilirsiniz (Ben bu “Pazarlama” i?ini sevdim J).

Reports: ?stedi?iniz an ortam?n?z hakk?nda detayl? raporlar alabilirsiniz. Belirledi?iniz bilgisayar gruplar?na ya da tüm sisteme ait raporlar olu?turabilirsiniz.

Administration: Windows Intune için genel yönetim ayarlar?n? yap?land?rabilece?iniz bir de konsol bulunuyor. Bu bölümde yöneticileri tan?mlayabilece?iniz, otomatik güncelle?tirme onaylama görevlerinizi yürütebilece?iniz ve istemci yaz?l?m?n? yükleyebilece?iniz bölümler yer al?yor.

 

?lk bak??ta yukar?daki ö?eleri anlatmak istedim. Tüm bu özelliklerin internet üzerinden yap?land?r?labiliyor olmas? al???k olmad???m?z ama gerçekten kula?a ho? gelen bir teknoloji sunuyor. Microsoft’un “Bulut” vizyonu içinde tasarlad??? Windows Intune, önümüzdeki y?llarda kazanaca?? farkl? geli?melerle bizleri tamamiyle “Sanal” bir aleme ta??yaca?a benziyor.

“Bulut Teknoloji” ile ilgili önümüzdeki yaz?larda görü?mek dile?iyle…

Tesekkür Ederim.

Baki Onur OKUTUCU

—-

Windows Intune hakk?nda daha fazla bilgi için;

Microsoft’un Diger online servisleri hakk?nda detayl? bilgi için;