Bilkent Üniversitesi Gençsen Geleceksin Seminerim

13 Nisan 2010 Sal? günü Ankara’Da güne?li bir günde Bilkent Üniversitesi’ne konuk oldum. Microsoft ve Turkcell’in ortak katk?lar?yla olu?an “Gençsen Geleceksin” üniversite turlar?n?n bir ba?ka aya??yd? Bilkent.

Seminerden 2 saat önce ?stanbul’da uçak bekliyordum asl?nda. Anla??laca?? gibi oldukça yo?un ve ko?turmacal? bir gundü benim için. Geçmi?ten günümüze teknolojilerden ve yeni nesil Microsoft teknolojilerinden bahsetti?im oturum bir saat sürdü. Saat 20:00’de biten seminerin ard?ndan saat 21:20’deki uça??ma yeti?mek çok kolay olmad? aç?kças?. Keyifli ve h?zl? bir gündü benim için J.

Sunum sonunda sordu?umuz soruya cevap veren ilk 10 ki?iye Turkcell’den 100 MB Internet paketi ve 1 ki?iye de Turkcell VINN 3G Modem hediye ettik. ?ansl? arkada?lar?m?z? kutluyorum.

Eme?i geçen herkese Tesekkür ediyorum.